• Thông dụng

  Danh từ

  Side, dimension
  cái sân vuông mỗi bề đo được bảy mét
  a square yard, 7 meters long each side
  ba bề nước
  there is water on three sides
  bốn bề lặng ngắt
  quiet on four (all) sides
  bề cao
  height
  bề dầy
  thickness
  Respect; aspect
  khổ cực trăm bề
  a very hard life in every respect
  đời sống bề dễ chịu hơn
  in some respect, the living condition is better
  Determined position (in family and society)
  bề trên
  higher in position, superior
  bề nào cũng
  ��anyhow, in any case
  bề nào cũng phải làm thì làm sớm đi cho xong
  ��the job having to be done in any case, wed better get it done early
  bề nào bề
  ��if the worst comes to the worst
  rủi bề thì sao
  ?��what if the worst comes to the worst?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X