• Thông dụng

  Danh từ

  Fancy, illusion, fantastic notion, day-dream
  không nên ảo tưởng về thiện chí của kẻ phản bội này
  one must not entertain any illusion about this traitor's good will
  ấp những ảo tưởng
  to cherish (harbour, entertain) illusions

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fallacy
  fantasy
  illusory
  tương quan ảo tưởng
  illusory correlation
  imaginary
  mirage
  ảo tượng tuyến
  radio mirage
  phantasm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X