• Thông dụng

  Động từ

  To translate
  biên dịch sách
  to translate books

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  compile
  bảng hoặc mảng thời gian biên dịch
  compile-time table or array
  biên dịch byte
  byte-compile
  biên dịch không lỗi
  clean compile
  mảng thời gian biên dịch
  compile time array
  pha biên dịch
  compile phase
  thời gian biên dịch
  compile duration
  thời gian biên dịch
  compile time
  thời khoảng biên dịch
  compile duration
  compile (vs)
  interpret
  translate
  dịch, biên dịch
  translate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X