• Thông dụng

  Tính từ.

  Pessimistic.
  thái độ bi quan
  a pessimistic attitude
  nhìn đời bằng cặp mắt bi quan
  to have a pessimistic view of life, to view life with a pessimistic eye
  tình hình rất bi quan
  the situation was pessimistic, the situation was critical
  chủ nghĩa bi quan
  pessimism

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  pessimistic
  sự đánh giá bi quan về thời gian ( đồ mạng)
  pessimistic time estimate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X