• Thông dụng

  Danh từ

  Substance, matter
  chất mỡ
  fat substance
  Quality
  cải tạo chất đất
  to improve the quality of the soil
  vở kịch nhiều chất thơ
  the play has much poetic quality in it
  sự thay đổi về lượng dẫn tới sự biến đổi về chất
  change in the quantity leads to change in the quality

  Động từ

  To heap, to pile
  chất hàng lên xe
  to pile goods in a car, to load the car with goods
  củi chất thành đống
  firewood piled in heaps

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X