• Thông dụng

  Danh từ

  Fighting line, front line, front
  giữ vững chiến tuyến
  to hold firm to the fighting line
  chiến tranh cài răng lược không phân chiến tuyến
  a dovetailing sawtoothshaped war with no clear-cut front line
  thành lập một chiến tuyến chống đế quốc Mỹ
  to set up an anti-US imperialism front in the world
  đấu tranh trên chiến tuyến vắnhoa
  to fight on the cultural front

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X