• Thông dụng

  Danh từ
  objective

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  objective
  dấu hiệu khách quan
  objective sign
  giá trị khách quan
  objective value
  hiện thực khách quan
  objective reality
  phương pháp khách quan
  objective method
  sự in khách quan của nhiễu
  objective interference impression
  sự suy giảm khách quan
  objective impairment
  sự thoái biến khách quan
  objective impairment
  thực tế khách quan
  objective reality
  Tương đương R25 khách quan
  Objective R25 Equivalent (OR25E)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X