• Dépendre; se subordonner; s'assujettir; être sous la dépendance; être tributaire
  Không lệ thuộc vào ai
  ne dépedre de personne
  Lệ thuộc vào quyền lực của người khác
  se subordonner à l'autorité d'un autre
  Lệ thuộc vào một quy tắc
  s'assujettir à une règle
  Lệ thuộc vào một nước khác
  être sous la dépendance d'un autre pays
  bài dịch quá lệ thuộc
  traduction trop servile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X