• (thực vật học) gelsemium
  Doigt
  Ngón tay dài
  des doigts longs
  Ngón tay chuối mắn
  des doigts boudinés
  Ngón chân chim
  les doigts des oiseaux
  Xem ngón chân
  Doigté
  Ngón đàn
  doigté d'un instrumentiste
  Tour; truc; expédient
  Giở đủ ngón
  recourir à tous les expédients (trucs)
  ba ngón
  (động vật học) tridactyle
  bốn ngón
  (động vật học) tétradactyle
  hai ngón
  (động vật học) didactyle
  năm ngón
  (động vật học) pentadactyle
  tật thừa ngón
  polydactylie
  tật to ngón tay
  dactylomégalie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X