• Infirmité.
  Ngã gãy tay thành tật
  être atteint d'une infirmité au bras à la suite d'une chute, avoir le bras infirme à la suite d'une chute.
  Vice ; tare.
  Tật dị dạng
  vice de conformation
  Con ngựa tật
  cheval affecté d'une tare ; cheval taré.
  Mauvaise habitude ; manie ; tic.
  tật dậy trưa
  avoir la mauvaise habitude de se lever tard
  Tật rung đùi
  tic de secouer les cuisses.
  (từ cũ, nghĩa cũ) maladie ; mal.
  Thuốc đắng tật
  remède amer qui guérit le mal
  chứng nào tật ấy
  mourir dans sa peau
  Mỗi người mỗi tật
  ��chacun sa marotte.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X