• Prier
  Nhờ ai chuyển dùm bức thư
  prier quelqu' un de transmettre une lettre
  Recourir à; se reposer sur; compter sur; se fier à
  Nhờ vào thế lực của ai
  se reposer sur l'autorité de quelqu'un
  Thí sinh chỉ nhờ vào may rủi
  candidat qui ne se fie qu'à la chance
  Grâce à ; à l'aide de
  Nhờ anh giúp đỡ tôi đã đạt nguyện vọng
  grâce à votre aide, j'ai pu réaliser mon voeu
  Passé de ton
  Màn cửa đã nhờ
  un rideau passé de ton
  nhờ nhờ
  (redoublement; sens atténué)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X