• Échelle; envergure
  Trên quy lớn
  sur une grande échelle
  Quy sản xuất
  échelle de production
  Công việc kinh doanh trên quy lớn
  entreprise de grande envergure
  Sur une grande échelle; de grande envergure
  Một công trình khá quy
  un ouvrage d'assez grande envergure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X