• Butte; tertre
  đất
  butte de terre
  Nhà trên đất
  maison sur un tertre
  (sinh vật học, sinh lý học) tissu
  mỡ
  tissu adipeux; mô sụn tissu cartilagineux;
  lưới
  tissu réticulé;
  tissu fibreux;
  dẫn
  tissu conducteur;
  đỡ
  tissu de soutien
  (tiếng địa phương) où
  Anh đi
  où allez-vous ?
  bệnh
  (y học) histopathologie;
  bệnh nấm
  histoplasmose;
  chất tạo
  histogène
  cái
  lequel?
  khi
  quand?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X