• Colonie.
  Tập đoàn nghệ
  colonie d'artistes
  Tập đoàn san
  (động vật học) colonie de coraux.
  Groupe ; groupement ; collectivité.
  Tập đoàn độc quyền tài chánh
  groupe financier monopoliste
  Tập đoàn nghề nghiệp
  collectivités professionnelles
  Tập đoàn sản xuất
  groupement de production (forme primaire de coopérative de production).
  Collectif.
  Lao động tập đoàn
  travail collectif.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X