• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 04:15, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Enter(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 04:12, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Wall(tường chắn)
  • 04:06, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Wall(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 04:04, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Wal(Redirecting to Wall) (mới nhất)
  • 04:01, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Stands(Redirecting to Stand) (mới nhất)
  • 03:56, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Back(/* /'''<font color="red">[bæk]</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /he)
  • 03:52, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Back(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 03:47, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Meet(Từ điển thông dụng)
  • 03:41, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Meet(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 03:38, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Attend(Từ điển thông dụng)
  • 03:34, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Attends(Redirecting to Attend) (mới nhất)
  • 03:32, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Attend(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 03:29, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Attend(Từ điển thông dụng)
  • 03:25, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Attended(Redirecting to Attend) (mới nhất)
  • 03:25, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Late(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 07:14, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bush(Từ điển thông dụng)
  • 07:09, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bush(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 07:09, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bushes(Redirecting to Bush) (mới nhất)
  • 06:59, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Noise(/nɔiz/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ -->)
  • 06:41, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Noised(Redirecting to Noise) (mới nhất)
  • 06:36, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Waves(New page: # redirect wave)
  • 06:35, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Ship(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 06:33, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Ships(New page: # redirect ship)
  • 06:31, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Coal(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 06:30, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Coals(New page: # redirect coal) (mới nhất)
  • 06:18, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Wing(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 06:16, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Wings(New page: # redirect wing)
  • 06:15, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Beat(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 06:14, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Beats(New page: # redirect beat) (mới nhất)
  • 06:11, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Kilo(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 06:06, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Kilos(New page: # redirect kilo) (mới nhất)
  • 06:05, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Average(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 06:04, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Averages(New page: # redirect average) (mới nhất)
  • 06:04, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Law(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 06:02, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Laws(New page: # redirect law)
  • 05:59, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Say(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 05:51, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Calls(New page: # redirect call) (mới nhất)
  • 05:50, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Pays(New page: # redirect pay) (mới nhất)
  • 05:29, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Profit(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 05:28, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Profited(New page: # redirect profit) (mới nhất)
  • 05:21, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Audience(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 05:20, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Audiences(New page: # redirect audience) (mới nhất)
  • 05:15, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hello(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 05:13, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Spade(Từ điển thông dụng)
  • 05:11, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Spade(Từ điển thông dụng)
  • 05:10, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Spade(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 05:08, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Spades(New page: # redirect spade) (mới nhất)
  • 05:02, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Johnson(New page: # redirect Johnson) (mới nhất)
  • 04:59, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Noise(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 04:55, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Noise/(New page: # redirect noise ) (mới nhất)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X