• Hóa học & vật liệu

    quy trình a xe tat

    Giải thích EN: A process in which cellulose is combined with acetic acid or acetic anhydride and sulfuric acid catalyst to make cellulose acetate resin or fiber. Giải thích VN: Một quy trình trong đó xenlulô kết hợp với a xít axetic và a xít sun fua ric làm cho nhựa hoặc sợi bị xen lu lô hóa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X