• /'rezin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhựa thông
  Chất tương tự được tổng hợp nhân tạo (dùng làm chất dẻo, để chế ra chất dẻo, nhựa)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhựa (cây)
  resin adhesive
  keo nhựa (cây)

  Kỹ thuật chung

  keo
  nhựa dẻo
  thermoplastic resin
  nhựa dẻo plastic
  nhựa
  acetone resin
  nhựa axeton
  acrolein resin
  nhựa acrolein
  acrylic resin
  nhựa acrilic
  acrylic resin
  nhựa acrylic
  albert on resin
  nhựa anbecton
  aldehyde resin
  nhựa anđêhit
  alkyd resin
  nhựa alkid
  alkyd resin
  nhựa alkit
  alkyd resin
  nhựa alkit c
  Alkyd resin
  nhựa Alkyd
  alkyd resin
  nhựa ankit
  alkyd resin paint
  sơn bằng nhựa ankit
  alkyd resin varnish
  sơn bóng bằng nhựa ankit
  alkylphenol resin
  nhựa ankyl phenolat
  amine-aldehyde resin
  nhựa amino-anđehit
  aniline-formaldehyde resin
  nhựa anlinformandehit
  artificial resin
  nhựa nhân tạo
  artificial resin
  nhựa tổng hợp
  asphaltic resin
  nhựa atphan
  autopolymer resin
  nhựa tự cứng
  B-stage resin
  nhựa giai đoạn B
  barrier resin
  nhựa màng chắn
  benzoin resin
  nhựa cánh kiến
  C-stage resin
  nhựa giai đoạn C
  carbamide resin
  nhựa cacbanit
  casting resin
  nhựa đúc
  cation-exchange resin
  nhựa trao đổi cation
  chlorinated rubber resin
  nhựa cao su clo hóa
  common resin
  nhựa thông
  composite resin
  nhựa tổ hợp
  condensation resin
  nhựa ngưng tụ
  condensation type resin
  nhựa ngưng tụ
  coumarone resin
  nhựa cumaron
  coumarone-indene resin
  nhựa cumaron-inđen
  coumarone-tar resin
  nhựa cumaron từ nhựa đường
  coumasone indene resin
  nhựa cumason inđen
  cresol resin
  nhựa creson
  elastic resin
  nhựa đàn hồi
  Epikote resin
  nhựa Epikote
  epoxy resin
  nhựa epoxi
  epoxy resin
  nhựa êpôxi
  epoxy resin
  nhựa epoxy
  epoxy resin
  nhựa epôxy
  epoxy resin
  nhựa tổng hợp
  fluorocarbon resin
  nhựa florocacbon
  fossil resin
  nhựa hóa đá
  furan resin
  nhựa furan
  glyptal resin
  nhựa glyptal
  guaiac resin
  nhựa guaiac
  gum resin
  nhựa cây
  highgate resin
  nhựa Highgate
  impregnation resin
  nhựa tẩm
  ion exchange resin
  nhựa trao đổi ion
  kick-over resin
  nhựa nhiệt rắn
  liquid resin
  nhựa lỏng
  maleic resin
  nhựa malein
  Manila resin
  nhựa Manila
  melamin resin (melamines)
  nhựa mêlamin
  melamine formaldehyde resin (MF)
  nhựa focmanđehyt melamin
  melamine formaldehyde resin (MF)
  nhựa melamin focmanđehyt
  melamine resin
  nhựa melamin
  melamine resin
  nhựa mêlamin
  melamine resin (MF)
  nhựa melamin
  melamine urea resin
  nhựa urê-melanin
  MF (melamineformaldehyde resin)
  nhựa melamin focmanđehyt
  MF (melamineresin)
  nhựa melamin
  mineral resin
  nhựa khoáng
  mould-resin insulator
  bầu nhựa đúc
  mould-resin insulator
  cái cách điện nhựa đúc
  natural resin
  nhựa cây
  natural resin
  nhựa thiên nhiên
  natural resin
  nhựa tự nhiên
  novolac resin
  nhựa novolac
  oakmoss resin
  nhựa rêu sồi
  oil-resin varnish
  sơn dầu nhựa
  oil-resin varnish
  vécni dầu nhựa
  oleo-resin
  nhựa macgarin
  oleo-resin
  sơn nhựa dầu
  petroleum resin
  nhựa dầu mỏ
  phenol (ic) resin
  nhựa phenol
  phenol-formaldehyde resin
  nhựa fenon-formanđehit
  phenolic emulsion resin
  nhựa nhũ fenon
  phenolic resin
  nhựa fenon
  phenolic resin
  nhựa phenol
  phenolic resin
  nhựa phênol
  phenolic resin
  nhựa phenolic
  phenolic resin
  nhựa phênolic
  phenolic resin
  nhựa phênon
  phenolic resin (phenolics)
  nhựa phênol
  phthalic resin
  nhựa phthalic
  pine resin
  nhựa thông
  plastic resin
  nhựa dẻo
  podophylium resin
  nhựa cây podophylium
  polyamide resin
  nhựa polyamit
  polyester resin
  nhựa polieste
  polyester resin
  nhựa polyeste
  polyester resin
  nhựa polyette
  polyester resin (polyesters)
  nhựa polieste
  polymer resin
  nhựa polime
  polymerization resin
  nhựa polime
  polymerization resin
  nhựa trùng hợp
  polyurethane resin
  nhựa poliurêtan
  Polyurethane resin (polyurethanes) (PUR)
  nhựa poliurêtan
  Polyurethane resin (PUR)
  nhựa poliurêtan
  polyvinyl resin
  nhựa poklyvinyl
  resin adhesive
  keo nhựa (cây)
  resin coating paper
  giấy phủ nhựa
  resin formation
  tạo nhựa
  resin impregnated wood
  gỗ tẩm chất nhựa tổng hợp
  resin impregnation
  sự hóa nhựa
  resin impregnation
  sự tẩm nhựa
  resin plaster
  cao dán nhựa
  resin putty
  chất gắn (thể) nhựa
  resin transfer moulding
  sự đúc chuyển nhựa
  resin-anchored bolt
  bu lông neo bằng nhựa
  resin-bonded
  liên kết bằng nhựa
  resin-bonded composite
  hợp chất gắn bằng nhựa tổng hợp
  resin-bonded plywood
  gỗ dán dính bằng nhựa
  resin-bonded plywood
  gỗ dán gắn bằng nhựa
  resin-bonded wheel
  bánh mài gắn nhựa
  resin-coated sand
  cát quét nhựa (để chế tạo khuôn mẫu chảy)
  resin-coated sand
  cát trộn nhựa
  resin-like
  có dạng nhựa
  resin-like
  giống nhựa
  resorcinol resin
  nhựa focmanđehyt resocxinol
  resorcinol resin
  nhựa resocxinol
  rubber resin
  nhựa cao su
  shell-molding resin
  nhựa đúc khuôn vỏ mỏng
  shell-mould resin
  nhựa đúc khuôn vỏ mỏng
  silicon resin
  nhựa xilicon
  silicone resin
  nhựa silicon
  silicone resin
  nhựa silicôn
  straight resin
  nhựa không pha
  styrene resin
  nhựa Styren
  synthetic resin
  nhựa epoxy
  synthetic resin
  nhựa tổng hợp
  synthetic resin
  nhựa tổng hợp (hóa dầu)
  synthetic resin adhesive
  nhựa tổng hợp
  synthetic resin brake shoe
  guốc hãm bằng nhựa tổng hợp
  thermohardening resin
  nhựa nhiệt rắn
  thermoplastic resin
  nhựa dẻo plastic
  thermoplastic resin
  nhựa nhiệt dẻo
  thermosetting resin
  nhựa cứng nhiệt
  thermosetting resin
  nhựa nhiệt rắn
  true resin
  nhựa thiên nhiên
  UFR (ureaformaldehyde resin)
  nhựa ure focmanđehyt
  UP resin
  nhựa polyeste chưa no
  UP resin
  nhựa UP
  urea formaldehyde resin
  nhựa ure fomanđehit
  urea formaldehyde resin
  nhựa urê formaldehit
  urea formaldehyde resin (UFR)
  nhựa ure focmanđehyt
  Urea formaldehyde resin (urearesin) (UF)
  nhựa urê formadehit
  urea resin
  nhựa ure
  urea resin
  nhựa urê
  urea-formaldehyde resin
  nhựa ure-formandehit
  vinyl resin
  nhựa vinil
  vinyl resin
  nhựa vinila
  vinyl resin
  nhựa vinin
  vinyl resin
  nhựa vinyl
  vinyl resin (vinyls)
  nhựa vinyl
  virgin resin
  nhựa nguyên chất (không phải tái sinh)
  volatile resin-based paint
  sơn nhựa dễ bay hơi
  white resin
  nhựa thông
  white resin
  nhựa trắng
  white resin glue
  keo nhựa trắng
  wood resin
  nhựa gỗ

  Kinh tế

  chất thơm
  nhựa
  hop resin
  nhựa hup lông
  laminating resin
  nhựa để dát mỏng
  thermosetting resin
  nhựa phản ứng nhiệt
  vinyl resin
  nhựa vinyl
  phết nhựa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X