• /'kæmbə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khum lên, sự vồng lên (của mặt đường...)
  Mặt khum, mặt vồng
  (kiến trúc) cái xà vồng ( (cũng) camber beam)

  Động từ

  Làm cho khum lên, làm cho vồng lên, khum lên, vồng lên

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự khum
  sự vồng

  Ô tô

  góc nghiêng ngang bánh xe
  chỗ lồi lên
  góc cam

  Giải thích VN: Là một thông số góc đặt bánh xe, là độ nghiêng ra ngoài hay và trong của bánh xe.

  góc camber
  negative camber
  góc camber âm
  positive camber
  góc camber dương
  sự vồng lên

  Xây dựng

  buồng cửa van
  hình cong
  đà cong
  dạng khum
  camber (ofa road)
  dạng khum của mặt đường
  độ tiền khuynh
  độ vồng ngược
  độ vồng xây dựng
  mũi tên vòng

  Kỹ thuật chung

  bẻ cong
  chỗ cong
  chỗ lồi
  chỗ uốn
  khum lại
  độ cong
  negative camber
  độ cong âm
  positive camber
  độ cong dương
  wheel camber
  độ cong của nhíp xe
  độ khum
  high camber
  độ khum lớn
  negative camber
  độ khum âm
  positive camber
  độ khum dương
  roll camber
  độ khum của con lăn
  roll camber
  độ khum của trục cán
  độ võng
  arch camber
  độ vồng xây dựng
  camber of the rail head
  độ vòng nấm ray
  camber or deflection
  độ vồng hoặc độ võng
  initial camber
  độ vồng ban đầu
  longitudinal camber
  độ vồng hướng dọc
  residual camber
  độ vồng thường xuyên
  truss camber
  độ vòng lên của giàn
  độ vồng
  arch camber
  độ vồng xây dựng
  camber of the rail head
  độ vòng nấm ray
  camber or deflection
  độ vồng hoặc độ võng
  initial camber
  độ vồng ban đầu
  longitudinal camber
  độ vồng hướng dọc
  residual camber
  độ vồng thường xuyên
  truss camber
  độ vòng lên của giàn
  làm khung
  làm vênh
  mặt cong
  mặt khum

  Giải thích EN: A slight convexity, arching, or curvature in an assembly or component. Giải thích VN: Phần hơi lồi, vòm hoặc phần cong trong dây chuyền lắp ghép hoặc bộ phận nào đó.

  mặt võng
  arch camber
  mặt vồng
  road camber
  mặt vồng của đường
  mặt vồng
  road camber
  mặt vồng của đường
  mũi tên vòm
  sự uốn
  sự võng
  vồng lên
  camber board
  bản cong vồng lên
  road camber
  dạng vồng lên
  truss camber
  độ vòng lên của giàn
  uốn cong

  Địa chất

  độ lồi, dạng lồi, chỗ lồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X