• /´kə:vətʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự uốn cong; sự bị uốn cong; sự vẹo (xương)
  to suffer from curvature of the spine
  bị vẹo xương sống
  (toán học) độ cong

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  độ cong, sự uốn cong

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  độ cong

  Toán & tin

  độ cong
  curvature of beams
  độ cong của dầm
  curvature of a conic
  độ cong của một cônic
  curvature of curve
  độ cong của một đường (cong)
  asymptotic curvature
  độ cong tiệm cận
  concircular curvature
  độ cong đồng viên
  conformal curvature
  độ cong bảo giác
  fist curvature
  độ cong, độ cong thứ nhất (của đường cong ghềnh)
  Gaussian curvature
  độ cong Gauxơ, độ cong toàn phần
  geodesic curvature
  độ cong trắc địa
  high curvature
  độ cong bậc cao
  integraal curvatures
  độ cong tích phân
  mean affine curvature
  độ cong afin trung bình
  principal curvature
  độ cong chính
  principal curvature of a surface
  độ cong chính của một mặt
  scalar curvature
  độ cong vô hướng
  second curvature
  độ xoắn, độ cong thứ hai (của đường cong ghềnh)
  sectional curvature
  độ cong theo (phương) hai chiều)
  tangential curvature
  độ cong tiếp tuyến
  total curvature
  độ cong toàn phần
  tatal afine curvature
  độ cong afin toàn phần

  Y học

  bờ cong
  greater curvature
  bờ cong lớn
  lesser curvature
  bờ cong nhỏ

  Kỹ thuật chung

  độ cong
  asymptotic curvature
  độ cong tiệm cận
  bar of large curvature
  thanh có độ cong lớn
  cable roof system of double curvature
  hệ mái treo hai độ cong
  concircular curvature
  độ cong đồng viên
  conformal curvature
  độ cong bảo giác
  constancy of curvature
  tính không đổi của độ cong
  curvature correction
  điều chỉnh độ cong
  curvature effect
  hiệu ứng độ cong
  curvature indication
  chỉ đồ cong
  curvature indicatrix
  chỉ đồ cong
  curvature of a conic
  độ cong của một conic
  curvature of a curve
  độ cong của một đường (cong)
  curvature of beam
  độ cong rầm
  curvature of beams
  độ cong của dầm
  curvature of dam
  độ cong đập
  curvature of field
  độ cong của (thị) trường
  curvature of the field
  độ cong của trường
  curvature of the surfaces
  độ cong bề mặt
  curvature of the surfaces
  độ cong của các mặt
  curvature tension
  tenxơ đo cong
  curvature tensor
  tenxơ độ cong
  diagram of curvature
  biểu đồ độ cong
  double curvature
  độ cong hai chiều
  double curvature arch dam
  đập vòm hai độ cong
  earth curvature
  độ cong của trái đất
  force due to curvature and eccentricity of truck
  lực do độ cong đường và độ lệch tâm đường
  Gaussian curvature
  độ cong Gauss
  Gaussian curvature
  độ cong Gauxơ
  gaussian curvature
  độ cong toàn phần
  Gaussian surface curvature
  độ cong mặt Gauxơ
  geodesic curvature
  độ cong trắc địa
  high curvature
  độ cong bậc cao
  indeterminate line of curvature
  tuyến độ cong bất định
  initial curvature
  độ cong ban đầu
  integral curvature
  độ cong tích phân
  mean affine curvature
  độ cong affin trung bình
  mean affine curvature
  độ cong afin trung bình
  mean curvature vector
  vectơ độ cong trung bình
  mixed curvature shell
  vỏ có độ cong hỗn hợp
  negative curvature
  độ cong âm
  normal curvature vector
  vectơ độ cong pháp tuyến
  positive curvature
  độ cong dương
  positive Gauss curvature
  độ cong Gauss dương
  positive Gaussian curvature shell
  vỏ độ cong Gauss dương
  principal curvature
  độ cong chính
  principal curvature of a surface
  độ cong chính của một mặt
  projective curvature tension
  tenxơ độ cong ảnh
  projective curvature tensor
  tenxơ độ cong xạ ảnh
  road bend curvature
  độ cong chỗ ngoặt
  scalar curvature
  độ cong vô hướng
  second curvature
  độ cong thứ hai (của đường cong ghềnh)
  secondary curvature
  độ cong phụ
  sectional curvature
  độ cong (phương) hai chiều
  sectional curvature
  độ cong theo hướng (phương) hai chiều
  shell curvature
  độ cong của vỏ
  shell of negative Gaussian curvature
  vỏ độ cong gauss âm
  surface of constant mean curvature
  mặt có độ cong trung bình không đổi
  tangential curvature
  độ cong tiếp tuyến
  tape curvature
  độ cong của băng
  total affine curvature
  độ cong affin toàn phần
  total affine curvature
  độ cong afin toàn phần
  total curvature
  độ cong toàn phần
  trajectory curvature
  độ cong của quỹ đạo
  visual of curvature
  góc độ cong
  visual of curvature
  góc uốn, góc độ cong
  zero Gaussian curvature shell
  vỏ mỏng có độ cong Gauss zerô
  sự cong
  uốn cong
  value of curvature
  độ uốn cong

  Địa chất

  độ cong, chỗ cong, chỗ uốn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X