• /ri´zidjuəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Còn dư, còn lại, vôi ra
  residual chalk deposits
  lớp trầm tích đá vôi còn lại (sau khi các thứ đá khác bị xói mòn)
  (toán học); (vật lý) thặng dư, (còn) dư
  residual oscillation
  dao động dư

  Danh từ

  Phần còn lại, phần còn dư, phần vôi ra
  (toán học) số dư
  Số chưa tính; số tính nhầm vào (khi tính nhầm)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dư [phần dư]

  Cơ - Điện tử

  Phần còn lại, số dư, (adj) còn sót lại, dư

  Hóa học & vật liệu

  sót

  Toán & tin

  dư, thặng dư, thừa dư

  Kỹ thuật chung

  chất kết tủa
  chất lắng
  còn dư
  phần còn lại
  phần dư
  residual class code
  mã phần dư
  residual element
  thành phần dư
  residual enrichment
  làm giàu phần dư
  số dư
  thặng dư
  residual error
  sai số thặng dư
  residual variance
  phương sai thặng dư
  thừa
  residual charge
  nhiên liệu thừa
  residual gas
  khí dư thừa
  residual seal concrete
  bê tông bịt đáy thừa dư
  residual settlement
  lún thừa dư
  Synchronous Residual Time Stamp (SRTS)
  đánh dấu thời gian dư thừa đồng bộ

  Kinh tế

  cặn
  cặn bã còn lại
  chênh lệch
  residual error
  chênh lệch sai sót thặng dư
  còn dư
  còn lại
  phần còn lại
  phần dư
  sai biệt
  số dư
  số sai biệt
  thặng dư
  residual assets
  tài sản thặng dư
  residual equity
  chủ quyền vốn thặng dư
  residual equity
  quyền công bằng thặng dư
  residual equity
  quyền nghiệp chủ thặng dư
  residual equity
  quyền sở hữu tài sản thặng dư
  residual error
  chênh lệch sai sót thặng dư
  residual import quota restrictions
  hạn chế số lượng nhập khẩu thặng dư
  residual income
  thu nhập thặng dư
  residual product
  sản phẩm thặng dư
  residual settlement
  trương mục kết toán thặng dư
  residual unemployment
  thất nghiệp thặng dư, do dư thừa
  vật thặng dư

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  base , core

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X