• /ĭ-nĭsh'əl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ban đầu, lúc đầu
  to return to the initial position
  trở về vị trí ban đầu
  this situation is contrary to the initial forecast
  tình hình này trái với dự báo ban đầu

  Danh từ

  Chữ đầu (của một tên gọi)
  ( số nhiều) tên họ viết tắt

  Ngoại động từ

  Ký tắt vào; viết tắt tên vào
  Ký nháy

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ban đầu

  Cơ - Điện tử

  (adj) đầu tiên, ban đầu

  Toán & tin

  chữ cái đầu tiên
  khởi thủy, ban đầu
  initial data
  dữ kiện ban đầu

  Điện

  chữ ký tắt

  Kỹ thuật chung

  bắt đầu
  khởi đầu
  initial development period
  thòi kỳ phát triển khởi đầu
  initial instruction
  lệnh khởi đầu
  initial instructions
  lệnh khởi đầu
  initial load
  nạp khởi đầu
  initial order
  lệnh khởi đầu
  initial program header
  chương trình khởi đầu
  initial program load (IPL)
  sự nạp chương trình khởi đầu
  initial program loader
  bộ nạp chương trình khởi đầu
  initial routine
  thủ tục khởi đầu
  initial time
  thời gian khởi đầu
  khởi tạo
  initial address
  địa chỉ khởi tạo
  initial default
  ngầm định khởi tạo
  initial link set
  tập liên kết khởi tạo
  initial point
  điểm khởi tạo
  initial program
  chương trình khởi tạo
  initial program load
  nạp trình khởi tạo
  initial set-up procedure
  thủ tục khởi tạo ban đầu
  initial state
  trạng thái khởi tạo
  nguyên thủy
  initial level
  mức nguyên thủy
  gốc
  ban đầu

  Kinh tế

  biên thự (văn kiện, hợp đồng...)
  đầu tiên
  initial bid
  giá ra đầu tiên
  initial capital
  vốn góp đầu tiên
  initial carrier
  người chờ đầu tiên
  initial charge
  phí đầu tiên
  initial cost
  phí tổn đầu tiên
  initial expenditure
  chi phí đầu tiên
  initial inventory
  hàng trữ đầu tiên
  initial issue
  cổ phiếu đợt phát hành đầu tiên
  initial margin
  tiền ký quỹ đầu tiên
  initial payment
  số tiền phải trả đầu tiên
  initial surplus
  số dư lời đầu tiên
  initial value
  giá trị đầu tiên

  Địa chất

  ban đầu, nguyên thuỷ, gốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X