• Đo lường & điều khiển

    điều khiển tế bào

    Giải thích EN: In the control hierarchy for controlling a cell, a module controlled by the central control module or by a factory control level. Giải thích VN: Trong việc điều khiển tế bào, một mođun được điều khiển bởi mođun điều khiển trung tâm hoặc khối điều khiển mức.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X