• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  điều chỉnh
  controlling device
  cơ cấu điều chỉnh
  controlling device
  thiết bị điều chỉnh
  controlling voltage
  điện áp điều chỉnh
  điều khiển
  controlling clock
  đồng hồ điều khiển
  controlling computer
  máy tính điều khiển
  controlling data
  dữ kiện điều khiển
  controlling device
  khí cụ điều khiển
  controlling device
  máy điều khiển
  controlling logic
  lôgic điều khiển
  controlling logic unit
  bộ logic điều khiển
  controlling logic unit
  đơn vị lôgic điều khiển
  controlling mean
  phương tiện điều khiển
  controlling process
  quy trình điều khiển
  controlling process
  tiến trình điều khiển
  controlling subsystem
  hệ thống con điều khiển
  controlling subsystem
  tiểu hệ thống điều khiển
  controlling system
  hệ (thống) điều khiển
  controlling system
  thiết bị điều khiển
  final controlling element
  phần tử điều khiển chủ động
  final controlling element
  phần tử điều khiển cuối cùng
  open loop controlling
  sự điều khiển vòng hở
  self-controlling system
  hệ tự điều khiển
  sự quản lý

  Giải thích EN: The management function that involves monitoring of activities within an organization and keeping the organization on track toward its goals.

  Giải thích VN: Một chức năng điều hành liên quan đến sự kiểm tra các hoạt động trong một tổ chức và giữ cho tổ chức hướng đến mục tiêu.

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X