• Kỹ thuật chung

    biểu đồ quản lý tổng số tích lũy

    Giải thích EN: A control chart in which current deviations from the norm are added to the sums of previous deviations, resulting in heightened sensitivity to abrupt changes in the process level. Giải thích VN: Một biểu đồ quản lý trong đó độ chênh lệch hiện tại so với bình thường được cộng vào tổng các chênh lệch trước, dẫn đến sự nhạy bén với những thay đổi đột ngột được tăng cường trong quy trình.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X