• (đổi hướng từ Sums)
  /sʌm/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( (thường) số nhiều) bài toán số học; phép toán số học
  to be good at sums
  giỏi toán
  Tổng số; (toán) tổng
  the sum of two and three is five
  tổng của hai và ba là năm
  Số tiền
  a round sum
  một số tiền đáng kể
  Toàn bộ; nội dung tổng quát (như) sum total
  the sum and substance of his objections is this
  nội dung tổng quát và thực chất những lời phản đối của anh ta là điều này

  Ngoại động từ

  Tổng kết; tóm tắt
  (pháp lý) kết luận (án tù cho phạm nhân..)
  Cộng
  Phát biểu ý kiến; cho rằng (của ai)

  Nội động từ

  Cộng lại

  Cấu trúc từ

  in sum
  nói tóm lại
  to sum up
  tóm tắt, tổng kết (ý kiến...)
  Kết luận (một vụ kiện)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tổng
  sum of angles
  tổng các góc
  sum of complex numbers
  tổng các số phức
  sum of directed line segments
  tổng các đoạn thẳng
  sum of like powers
  tổng của các số có luỹ thừa giống nhau
  sum of matrices
  tổng các ma trận
  sum of real numbers
  tổng các số thực
  sum of mixed numbers
  tổng các số hỗn hợp
  sum of irrational numbers
  tổng các số vô tỷ
  sum of sets
  tổng các tập hợp
  sum of vectors
  tổng các vectơ
  algebraic sum
  tổng đại số
  arithmetic sum
  tổng số học
  cardinal sum
  tổng bản số
  cofibered sum
  tổng đối thớ
  cosine sum
  tổng cosin
  direct sum
  tổng trực tiếp
  discrere direct sum
  (đại số ) tổng trực tiếp [rời rạc, yếu]
  ideal sum
  (đại số ) tổng iđêan
  lattice sum
  (vật lý ) tổng mạng
  logical sum
  (toán (toán logic )ic ) tổng (toán logic )ic
  log-exponential sum
  (giải tích ) tổng số mũ lôga
  partial sum
  tổng riêng
  trigonometric sum
  tổng lượng giác
  vector sum
  tổng vectơ


  Xây dựng

  tổng số

  Cơ - Điện tử

  Tổng, tổng số, (v) tính tổng

  Kỹ thuật chung

  cộng
  lấy tổng

  Kinh tế

  số tiền
  tổng số
  tổng cộng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X