• /,sensə'tivəti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính dễ cảm xúc; tính nhạy cảm
  the sensitivity of a writer
  độ nhạy cảm của một nhà văn
  Sự nhạy; tính nhạy, độ nhạy
  sensitivity to heat
  sự nhạy nhiệt
  sensitivity to light
  sự nhạy sáng
  sensitivity to pain
  sự dễ đau đớn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  độ nhạy (tương đối)

  Toán & tin

  độ nhạy, tính nhạy

  Điện

  độ nhậy
  deflection sensitivity
  độ nhạy lệch
  sensitivity adjustment
  sự hiệu chỉnh độ nhậy
  sensitivity curve
  đặc tuyến độ nhạy
  sensitivity of meter
  độ nhạy của đồng hồ
  specific sensitivity
  độ nhạy riêng

  Điện lạnh

  tính nhạy

  Kỹ thuật chung

  độ cảm
  độ nhạy

  Giải thích VN: Khả năng đáp ứng của một dụng cụ mạch điện đối với điện thế tín hiệu nhỏ.

  axial sensitivity
  độ nhạy dọc trục
  characteristic sensitivity
  độ nhạy đặc trưng
  close-talking sensitivity
  độ nhạy nói gần
  color sensitivity
  độ nhạy màu
  deflection sensitivity
  độ nhạy lái tia
  deflection sensitivity
  độ nhạy làm lệch
  deflection sensitivity
  độ nhạy lệch
  dynamic sensitivity
  độ nhạy trong phát hiện lỗ rò
  effective sensitivity
  độ nhạy hiệu dụng
  electrostatic discharge sensitivity
  độ nhạy phóng điện
  fatigue notch sensitivity
  độ nhạy vết khía mỏi
  field level sensitivity
  độ nhạy mức trường
  firing sensitivity
  độ nhạy nung
  free-field tension sensitivity
  độ nhạy cường trường tự do
  fuel sensitivity
  độ nhạy của nhiên liệu
  gasoline sensitivity
  độ nhạy của xăng
  heat sensitivity
  độ nhạy nhiệt
  heat treatment crack sensitivity
  độ nhạy nứt do xử lý nhiệt
  lead sensitivity
  độ nhạy chì
  light sensitivity
  độ nhạy ánh sáng
  light sensitivity
  độ nhạy sáng
  low idle sensitivity
  độ nhạy rỗi
  low sensitivity
  độ nhạy thấp
  luminous sensitivity
  độ nhạy sáng
  maximum sensitivity
  độ nhạy cảm tối đa
  maximum usable level of sensitivity
  mức độ nhạy cảm tối đa dùng được
  meter sensitivity
  độ nhạy máy đo
  monochromatic sensitivity
  độ nhạy đơn sắc
  mouse sensitivity
  độ nhạy chuột
  quieting sensitivity
  độ nhạy êm tịnh
  radio sensitivity
  độ nhạy phóng xạ
  reference sensitivity
  độ nhay cảm chuẩn gốc
  relative sensitivity
  độ nhạy tương đối
  relative sensitivity of a transducer
  độ nhạy tương đối của bộ chuyển đổi
  sensitivity adjustment
  sự hiệu chỉnh độ nhậy
  sensitivity analysis
  phân tích độ nhạy
  sensitivity control
  điều khiển độ nhạy
  sensitivity control
  sự điều khiển độ nhạy
  sensitivity control
  sự kiểm soát độ nhạy
  sensitivity curve
  đặc tuyến độ nhạy
  sensitivity meter
  máy đo độ nhạy
  sensitivity of a receiver
  độ nhạy cảm của máy thu
  sensitivity of instrument
  độ nhạy của thiết bị
  sensitivity of meter
  độ nhạy của đồng hồ
  sensitivity scale
  thang độ nhạy
  sensitivity selector
  máy lựa độ nhạy
  sensitivity test
  sự thử độ nhạy cảm
  sensitivity to light
  độ nhạy ánh sáng
  Sensitivity, Sensitiveness
  độ nhạy cảm
  Sensitivity/Frequency Characteristics (SFC)
  Các đặc tính độ nhậy/Tần số
  sharp sensitivity
  độ nhạy cao
  soil sensitivity
  độ nhạy của đất
  specific sensitivity
  độ nhạy riêng
  spectral sensitivity
  độ nhạy phổ
  spectro-photoelectrical sensitivity
  độ nhạy phổ quang điện
  speed sensitivity
  độ nhạy tốc độ
  tangential signal sensitivity
  độ nhạy tín hiệu tiếp tuyến
  tension sensitivity
  độ nhạy kéo
  tension sensitivity
  độ nhạy lực căng băng
  threshold of sensitivity
  ngưỡng độ nhạy
  total sensitivity
  độ nhạy toàn phần
  trace sensitivity
  độ nhạy vết
  transducer sensitivity
  độ nhạy bộ chuyển đổi
  voltage sensitivity
  độ nhạy điện áp
  Y-sensitivity
  độ nhạy dọc
  Y-sensitivity
  độ nhạy y (máy hiện sóng)
  độ nhạy cảm
  maximum sensitivity
  độ nhạy cảm tối đa
  maximum usable level of sensitivity
  mức độ nhạy cảm tối đa dùng được
  reference sensitivity
  độ nhay cảm chuẩn gốc
  sensitivity of a receiver
  độ nhạy cảm của máy thu
  sensitivity test
  sự thử độ nhạy cảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X