• /tʃa:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) bản đồ đi biển, hải đồ
  Bản đồ
  Đồ thị, biểu đồ
  a weather chart
  đồ thị thời tiết
  star chart
  tinh đồ

  Ngoại động từ

  Vẽ hải đồ; ghi vào hải đồ
  Vẽ đồ thị, lập biểu đồ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  bản đồ (đạo hàng)
  chart table
  bàn bản đồ (đạo hàng)

  Toán & tin

  biểu (đồ)
  active chart
  biểu đồ hiện hành
  area chart
  biểu đồ vùng
  bar chart
  biểu đồ tần suất
  bubble chart
  biểu đồ bọt
  bullet list chart
  biểu đồ danh sách kiểu bullet
  chart area
  vùng biểu đồ
  chart axes
  trục biểu đồ
  chart elements
  thành phần của biểu đồ
  chart format
  dạng thức biểu đồ
  chart layout
  bố cục biểu đồ
  chart layout
  cách trình bày biểu đồ
  chart lines
  đường biểu đồ
  chart recorder
  bộ ghi biểu đồ
  chart sheet
  bảng biểu đồ
  chart tips
  mẹo biểu đồ
  Chart Wizard
  thuật sĩ biểu đồ
  circular chart
  biểu đồ vòng
  code chart
  biểu đồ mã
  combination chart
  biểu đồ phối hợp
  comparison chart
  biểu đồ so sánh
  composite bar chart
  biểu đồ thanh hỗn hợp
  cone chart
  biểu đồ hình nón
  contour chart
  biểu đồ đường viền
  customize chart type
  tùy chỉnh loại biểu đồ
  cylinder chart
  biểu đồ hình trụ
  design chart
  biểu đồ tính
  doughnut chart
  biểu đồ hình xuyến
  efficiency chart
  biểu đồ hiệu suất
  electronic chart reader
  bộ đọc biểu đồ điện tử
  embed chart
  biểu đồ nhúng
  Format Chart Area
  định dạng vùng biểu đồ
  ICU (interactivechart utility)
  tiện ích biểu đồ tương tác
  Insert Chart button
  nút chèn biểu đồ
  interactive chart utility (ICU)
  tiện ích biểu đồ tương tác
  line chart
  biểu đồ đường
  logarithmic chart
  biểu đồ loga
  logarithmic chart
  biểu đồ lôgarit
  logical chart
  biểu đồ logic
  mixed chart
  biểu đồ hỗn hợp
  multiple chart
  đa biểu đồ
  multiple-axis chart
  biểu đồ nhiều trục
  multiple-bar chart
  biểu đồ nhiều thanh
  picture Organization Chart
  biểu đồ tổ chức ảnh
  pie chart
  biểu đồ hình tròn
  pie chart
  biểu đồ khoanh
  process chart
  biểu đồ xử lý
  recorder chart
  biểu đồ ghi
  resolution chart
  biểu đồ phân giải
  stacked line chart
  biểu đồ ngăn xếp
  stock chart
  biểu đồ chứng khoán
  summary chart
  biểu đồ tóm tắt
  system chart
  biểu đồ hệ thống

  Xây dựng

  bản đồ đi biển
  đo lập bản đồ
  đưa vào bản đồ

  Y học

  biều đồ, giun đồ, đồ thi

  Kỹ thuật chung

  bản đồ
  bảng tính
  design chart
  bảng tính toán
  bảng
  calendar progress chart
  bảng tiến độ
  calibration chart
  bảng phân định cỡ
  calibration chart
  bảng phân định kích thước
  chart drum
  tang ghi biểu đồ băng
  chart recorder
  máy ghi băng bằng giấy
  chart sheet
  bảng biểu đồ
  chart transport
  sự chuyển tải băng giấy
  classification chart
  bảng phân loại
  colour chart
  lập bảng màu
  compensating strip chart recorder
  máy ghi băng biểu đồ bù
  computation chart
  bảng tính
  design chart
  bảng tính toán
  equilibrium chart
  đồ thị cân bằng
  form-process chart
  biểu đồ xử lý bảng biểu
  heat balance chart
  giản đồ cân bằng nhiệt
  heat balance chart
  sơ đồ cân bằng nhiệt
  influence line chart
  bảng tra đường ảnh hưởng
  lubrication chart
  bảng bôi trơn
  paper chart-recorder
  máy ghi băng bằng giấy
  periodic chart
  bảng tuần hoàn
  plugboard chart
  sơ đồ bảng ổ cắm
  process flow chart
  mặt bằng công nghệ
  progress chart
  bảng tiến độ thi công
  record chart
  băng ghi
  strip chart
  biểu đồ băng (cho máy ghi băng điện báo)
  strip chart instrument
  dụng cụ ghi băng
  strip chart potentiometric recorder
  máy ghi băng biểu đồ
  strip chart recorder
  máy ghi biểu đồ kiểu băng
  strip chart recorder
  máy ghi băng
  tolerance chart
  bảng dung sai
  biểu đồ
  active chart
  biểu đồ hiện hành
  activity chart
  biểu đồ hoạt động
  area chart
  biểu đồ vùng
  band chart
  biểu đồ dải
  bar chart
  biểu đồ (dạng) cột
  bar chart
  biểu đồ cột
  bar chart
  biểu đồ hình thanh
  bar chart
  biểu đồ tần suất
  bar chart
  biểu đồ thanh
  blending chart
  biểu đồ trộn
  bubble chart
  biểu đồ bọt
  bubble chart
  biểu đồ hình bọt
  bullet list chart
  biểu đồ danh sách kiểu bullet
  calibration chart
  biểu đồ chuẩn
  Carter chart
  biểu đồ Carter
  casing designing chart
  biểu đồ thiết kế ống chống
  chart area
  vùng biểu đồ
  chart axes
  trục biểu đồ
  chart drum
  tang ghi biểu đồ
  chart drum
  tang ghi biểu đồ băng
  chart elements
  thành phần của biểu đồ
  chart feed
  cấu dẫn tiến biểu đồ
  chart feed
  sự dẫn tiến biểu đồ
  chart fills
  nền biểu đồ
  chart format
  dạng thức biểu đồ
  chart layout
  bố cục biểu đồ
  chart layout
  cách trình bày biểu đồ
  chart lines
  đường biểu đồ
  chart paper tear-off bar
  thanh xé tách giấy biểu đồ
  chart paper tear-off bar
  thanh ngắt giấy ghi biểu đồ
  chart recorder
  bộ ghi biểu đồ
  chart recorder
  máy ghi biểu đồ
  chart scale
  thang biểu đồ
  chart sheet
  bảng biểu đồ
  chart tips
  mẹo biểu đồ
  chart transport
  sự dẫn tiến biểu đồ
  chart type
  loại biểu đồ
  Chart Wizard
  thuật sĩ biểu đồ
  circular chart
  biểu đồ vòng
  circular chart diagram
  biểu đồ tròn
  circular-chart recorder
  máy ghi biểu đồ tròn
  circulation chart
  biểu đồ vòng
  code chart
  biểu đồ mã
  column chart
  biểu đồ cột
  combination chart
  biểu đồ phối hợp
  comfort chart
  biểu đồ tiện nghi
  comparison chart
  biểu đồ so sánh
  compensating strip chart recorder
  máy ghi băng biểu đồ bù
  composite bar chart
  biểu đồ thanh hỗn hợp
  composite bar chart
  biểu đồ thanh tổng hợp
  cone chart
  biểu đồ hình nón
  consum chart
  biểu đồ tổng kiểm tra
  contour chart
  biểu đồ đường viền
  control chart
  biểu đồ quản lý
  conversion chart
  biểu đồ chuyển đổi
  cumulative sum control chart
  biểu đồ quản lý tổng số tích lũy
  customize chart type
  tùy chỉnh loại biểu đồ
  cylinder chart
  biểu đồ hình trụ
  data flow chart
  biểu đồ luồng dữ liệu
  design chart
  biểu đồ chính
  design chart
  biểu đồ tính
  detail chart
  biểu đồ chi tiết
  dot chart
  biểu đồ điểm
  doughnut chart
  biểu đồ hình xuyến
  efficiency chart
  biểu đồ hiệu suất
  electronic chart reader
  bộ đọc biểu đồ điện tử
  embed chart
  biểu đồ nhúng
  entropy chart diagram
  biểu đồ entropy
  flow chart or flowchart
  biểu đồ tiến trình, tiến độ
  flow process chart
  biểu đồ chu trình dòng
  form-process chart
  biểu đồ xử lý bảng biểu
  Format Chart Area
  định dạng vùng biểu đồ
  frequency bar chart
  biểu đồ xác xuất tần số
  function chart
  biểu đồ chức năng
  gang chart
  biểu đồ theo kíp
  Gantt chart
  biểu đồ Gantt
  ICU (interactivechart utility)
  tiện ích biểu đồ tương tác
  Insert Chart button
  nút chèn biểu đồ
  interactive chart utility (ICU)
  tiện ích biểu đồ tương tác
  landing chart
  biểu đồ hạ cánh
  line chart
  biểu đồ đường
  load chart
  biểu đồ công việc
  logarithmic chart
  biểu đồ loga
  logarithmic chart
  biểu đồ lôgarit
  logical chart
  biểu đồ logic
  lubricating chart
  biểu đồ bôi trơn
  lubrication chart
  biểu đồ độ bôi trơn
  man-process chart
  biểu đồ nhân công
  mixed chart
  biểu đồ hỗn hợp
  molier chart
  biểu đồ molier
  multiple chart
  đa biểu đồ
  multiple chart
  nhiều biểu đồ
  multiple-axis chart
  biểu đồ nhiều trục
  multiple-bar chart
  biểu đồ nhiều thanh
  multirange potentiometric strip chart recorder
  máy ghi vạn năng biểu đồ chạy
  network chart
  biểu đồ mạng
  Nichol's chart
  biểu đồ Nichol
  Nichols chart
  biểu đồ Nichols
  operation analysis chart
  biểu đồ phân tích hoạt động
  operation process chart
  biểu đồ tiến trình hoạt động
  operator process chart
  biểu đồ hoạt động của người vận hành
  organization chart
  biểu đồ tổ chức
  p chart
  biểu đồ p
  performance chart
  biểu đồ hoạt động
  picture Organization Chart
  biểu đồ tổ chức ảnh
  pie chart
  biểu đồ hình tròn
  pie chart
  biểu đồ khoanh
  pie chart
  biểu đồ tròn
  point chart
  biểu đồ điểm
  power chart
  biểu đồ (đồ thị) công suất
  power chart
  biểu đồ công suất
  process chart
  biểu đồ công nghệ
  process chart
  biểu đồ qui trình
  process chart
  biểu đồ xử lý
  process control chart
  biểu đồ điều khiển qui trình
  progress chart
  biểu đồ thi công
  progress chart
  biểu đồ tiến bộ
  psychrometric chart
  biểu đồ độ ẩm
  range chart
  biểu đồ kiểm tra hạng (chất lượng)
  reactance chart
  biểu đồ điện kháng
  recorder chart
  biểu đồ ghi
  recording chart
  biểu đồ hành trình
  recording chart
  biểu đồ liên tục
  resolution chart
  biểu đồ phân giải
  right-and-left-hand chart
  biêu đồ tay-trái-tay phải
  running chart
  biểu đồ chạy tàu
  simo chart
  biểu đồ simo
  stacked line chart
  biểu đồ ngăn xếp
  stock chart
  biểu đồ chứng khoán
  stress deflection chart
  biểu đồ ứng suất-độ võng
  strip chart
  biểu đồ băng (cho máy ghi băng điện báo)
  strip chart
  biểu đồ dải
  strip chart
  biểu đồ hành trình
  strip chart
  biểu đồ hình trụ (ghi các biến số)
  strip chart potentiometric recorder
  máy ghi băng biểu đồ
  strip chart recorder
  máy ghi biểu đồ kiểu băng
  strip-chart recorder
  máy ghi biểu đồ động
  structure chart
  biểu đồ cấu trúc
  summary chart
  biểu đồ tóm tắt
  surface chart
  biểu đồ mặt
  system chart
  biểu đồ hệ thống
  Ten Broecke chart
  biểu đồ Ten Broecke (tính hiệu suất nhiệt)
  therblig chart
  biểu đồ therblig
  thermal comfort chart
  biểu đồ tiện nghi
  thermal comfort chart
  biểu đồ tiện nghi nhiệt
  time-depth chart
  biểu đồ thời gian-độ sâu
  timing chart
  biểu đồ thời gian
  tolerance chart
  biểu đồ các giới hạn cho phép
  tooling chart
  biểu đồ chỉnh máy
  tooling chart
  biểu đồ công nghệ
  train operation chart
  biểu đồ chạy tàu
  Underwood chart
  biểu đồ Underwood
  viscosity chart
  biểu đồ độ nhớt
  viscosity conversion chart
  biểu đồ chuyển đổi độ nhớt
  viscosity gravity chart
  biểu đồ độ nhớt-trọng lượng
  weather chart
  biểu đồ thời tiết
  biểu đồ hành trình
  đồ thị liên tục
  đồ thị
  lập biểu đồ
  giản đồ
  chart scale
  tỉ lệ của giản đồ
  color chart
  giản đồ sắc độ
  colour chart
  giản đồ sắc độ
  conformal reflection chart
  giản đồ phản xạ bảo giác
  enthalpy-entropy chart
  giản đồ entanpy-entropy
  freezing chart
  giản đồ kết đông
  heat balance chart
  giản đồ cân bằng nhiệt
  pressure-enthalpy chart
  giản đồ áp suất-entanpy
  recording chart
  giản đồ liên tục
  time-depth chart
  biểu đồ thời gian-độ sâu
  hải đồ
  ảnh mẫu
  sơ đồ
  vẽ đồ thị

  Kinh tế

  bản đồ
  bản đồ đi biển
  biểu đồ
  activity chart
  biểu đồ hoạt động
  balance chart
  biểu đồ cân bằng
  bar chart
  biểu đồ thanh
  blending chart
  biểu đồ pha trộn
  chart of business
  biểu đồ doanh nghiệp
  checking egg-candling chart
  biểu đồ màu phân loại trứng
  control chart
  biểu đồ quản lý
  conversion chart
  biểu đồ tính toán sản xuất
  fishbone chart
  biểu đồ xương cá
  flow chart
  biểu đồ luồng
  gantt chart
  biểu đồ gantt
  organization chart
  biểu đồ các tổ chức
  organization chart
  biều đồ tổ chức
  organization chart
  biểu đồ tổ chức
  P/V chart
  Biểu đồ P/V
  pie chart
  biểu đồ tròn
  process (flow) chart
  biểu đồ quy tắc công nghệ
  production flow chart
  biểu đồ tổ chức sản xuất
  progress chart
  biều đồ tiến độ công việc
  progress chart
  biểu đồ tiến độ công việc
  quality control chart
  biểu đồ quản lý chất lượng
  sector chart
  biểu đồ hình quạt
  staircase chart
  biểu đồ cầu thang
  thermometric chart
  biểu đồ nhiệt độ
  đồ thị
  hải đồ

  Địa chất

  biểu đồ, đồ thị, giản đồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X