• Kỹ thuật chung

    bộ khử băng

    Giải thích EN: A device or substance used to remove unwanted ice formations, as from the engine or windshield of a motor vehicle, the wings or body of an aircraft, and so on. Giải thích VN: Một thiết bị hay một chất được dùng để loại bỏ lớp băng vô ích khỏi động cơ hay kính chắn gió của xe gắn máy, các cánh hay thân của một phi cơ, và các vật khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X