• /dɪˈpɛndəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phụ thuộc, sự tuỳ thuộc, sự tuỳ theo; tính phụ thuộc
  Sự dựa vào, sự ỷ vào; sự nương tựa; chỗ dựa, chỗ nương tựa
  to be someone's dependence
  là chỗ nương tựa của ai
  Sự tin, sự tin cậy
  to put dependence on somebody
  tin cậy ở ai
  to place dependence upon someone's words
  tin vào lời nói của ai

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự phụ thuộc
  functional dependence
  phụ thuộc hàm
  linear dependence
  phụ thuộc tuyến tính
  stochastic dependence
  phụ thuộc ngẫu nhiên


  Xây dựng

  tính phụ thuộc

  Y học

  nghiện, quen thuốc

  Kỹ thuật chung

  phụ thuộc
  dependence list
  danh sách phụ thuộc
  device dependence
  phụ thuộc thiết bị
  domain of dependence
  miền phụ thuộc
  functional dependence
  phụ thuộc hàm
  functional dependence
  sự phụ thuộc hàm
  height dependence
  phụ thuộc độ cao
  joint dependence
  phụ thuộc kết nối
  linear dependence
  phụ thuộc tuyến tính
  linear dependence
  sự phụ thuộc tuyến tính
  multi-value dependence
  phụ thuộc đa trị
  pressure dependence
  sự phụ thuộc áp lực
  pressure dependence
  sự phụ thuộc áp suất
  scale dependence
  sự phụ thuộc tỉ lệ
  spin dependence
  phụ thuộc spin
  stochastic dependence
  sự phụ thuộc ngẫu nhiên
  temperature dependence
  phụ thuộc nhiệt độ
  temperature dependence
  sự phụ thuộc nhiệt độ
  time dependence
  phụ thuộc thời gian
  sự phụ thuộc
  functional dependence
  sự phụ thuộc hàm
  linear dependence
  sự phụ thuộc tuyến tính
  pressure dependence
  sự phụ thuộc áp lực
  pressure dependence
  sự phụ thuộc áp suất
  scale dependence
  sự phụ thuộc tỉ lệ
  stochastic dependence
  sự phụ thuộc ngẫu nhiên
  temperature dependence
  sự phụ thuộc nhiệt độ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  belief , faith , reliance , trust

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X