• /stɔ´kæstik/

  Kỹ thuật chung

  ngẫu nhiên
  random disturbance, stochastic disturbance
  nhiễu ngẫu nhiên
  stochastic continuity
  tính liên tục ngẫu nhiên
  stochastic convergence
  sự hội tụ ngẫu nhiên
  stochastic dependence
  sự phụ thuộc ngẫu nhiên
  stochastic loading
  sự đặt tải ngẫu nhiên
  stochastic matrix
  ma trận ngẫu nhiên
  stochastic model
  mô hình ngẫu nhiên
  stochastic optimality criterion
  tiêu chuẩn tối ưu ngẫu nhiên
  stochastic phenomenon
  hiện tượng ngẫu nhiên
  stochastic process
  quá trình ngẫu nhiên
  stochastic programming
  quy hoạch ngẫu nhiên
  stochastic relation
  quan hệ ngẫu nhiên
  stochastic signal
  tín hiệu ngẫu nhiên
  stochastic value
  đại lượng ngẫu nhiên
  stochastic variable
  biến số ngẫu nhiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X