• Hóa học & vật liệu

    tách vi phân

    Giải thích EN: A process in which gas or vapor is released from liquids by a reduction in pressure and removed from the system. Giải thích VN: Một tiến trình trong đó khí hay hơi nước được thoát ra từ chất lỏng bằng việc giảm áp trong hệ thống.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X