• /fʌk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giao cấu
  Bạn tình
  not care/give a fuck
  đếch cần

  Thán từ

  Mẹ kiếp!
  fuck him, he is quite a thief
  mẹ kiếp, nó đúng là quân ăn cướp
  fuck off
  Biến đi ngay!

  Động từ

  Giao cấu
  to fuck about
  tỏ ra ngu xuẩn
  to fuck sb about
  ngược đãi ai
  to fuck sth up
  làm hư hại
  fucking well
  dứt khoát, đương nhiên
  You're fucking well bowing to him, whether you're older than him
  Dứt khoát là mày phải cúi chào nó, dù mày già hơn nó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X