• /ðæn/

  Thông dụng

  Liên từ

  Hơn (để diễn đạt sự so sánh)
  more perfect than
  hoàn hảo hơn
  less than
  ít hơn, kém, chưa đầy
  less than thirty
  chưa đến ba mươi, ít hơn ba mươi
  more than
  nhiều hơn, trên, quá
  more than a hundred
  hơn một trăm, trên một trăm
  no other than
  chỉ là, không khác gì
  rather than
  thà rằng... còn hơn
  we would (had) rather die than lay down our arms
  chúng ta thà chết còn hơn hạ vũ khí

  Giới từ

  (dùng trước một danh từ hoặc động từ để diễn đạt một sự so sánh)
  you gave me less than him
  anh đã cho tôi ít hơn nó
  nobody understands the situation better than you
  không ai hiểu tình hình hơn anh
  (dùng sau more hoặc less và trước một từ ngữ về thời gian, khoảng cách.. để chỉ cái gì mất bao lâu, ở bao xa..)
  It cost me more than 100 pound
  tôi phải trả cái này hơn 100 pao
  It's less than a mile to the beach
  Ra tới bãi biển không tới một dặm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X