• Kỹ thuật chung

    ống đếm hạt gamma

    Giải thích EN: An instrument that detects fast electrons created by gamma rays, and thus indicates the presence of gamma radiation. Giải thích VN: Thiết bị dò nhanh các electrôn tạo bởi tia gamma, nhờ đó cho biết có phóng xạ gamma hay không.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X