• (đổi hướng từ Detects)
  /dɪ'tekt/

  Hình thái từ

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Dò ra, tìm ra, khám phá ra, phát hiện ra
  to detect someone in doing something
  phát hiện thấy người nào đang làm gì
  to detect a symptom of disease
  phát hiện ra triệu chứng bệnh
  Nhận thấy, nhận ra
  (rađiô) tách sóng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) phát hiện, dò, tìm

  Kỹ thuật chung

  khám phá
  phát hiện
  Battery Voltage Detect (BVD)
  phát hiện điện áp nguồn ác qui
  Carrier Detect (V24) (CD)
  Phát hiện sóng mang (V24)
  carrier detect light (CD)
  đèn phát hiện sóng mang
  CD (carrierdetect light)
  đèn phát hiện sóng mang
  Data Carrier Detect (DCD)
  phát hiện sóng mang số liệu
  Received Line Detect (RLD)
  phát hiện đường dây thu
  tìm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X