• Kỹ thuật chung

    nghiên cứu vận động vi mô của Gilbreth

    Giải thích EN: A pioneering study of basic human work motions and times, leading to the identification of elemental motions. Giải thích VN: Một nghiên cứu tiên phong về thời gian và các vận động cơ bản của công việc con người, dẫn đến sự xác định các vận động căn bản.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X