• (đổi hướng từ Motions)
  /´mouʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vận động, sự chuyển đông, sự di động
  motion to and from
  sự chuyển động qua lại
  Cử động, cử chỉ, dáng đi
  a very graceful motion
  dáng đi rất duyên dáng
  Bản kiến nghị; sự đề nghị
  to table a motion
  đưa ra một đề nghị
  on the motion of
  theo đề nghị của
  (y học) sự đi ngoài, sự đi ỉa
  Máy móc

  Động từ

  Ra hiệu, ra ý
  to motion someone to go out
  ra hiệu cho ai đi ra

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chuyển động
  motion in a space
  chuyển động trong không gian
  absolute motion
  chuyển động tuyệt đối
  alternating motion
  chuyển động tiến lùi
  circular motion
  chuyển động tròn
  constant motion
  chuyển động thẳng đều
  constrained motion
  chuyển động cưỡng bức
  curvilinear motion
  chuyển động cong
  direct motion
  chuyển động thẳng
  fluid motion
  chuyển động chất lỏng
  funicular motion
  chuyển động theo dây
  harmonic motion
  (vật lý ) dao động điều hoà
  irrotational motion
  chuyển động không rôta
  laminar motion
  chuyển động thành lớp
  non-uniform motion
  (cơ học ) chuyển động không đều
  periodic motion
  chuyển động tuần hoàn
  perpetual motion
  chuyển động vĩnh cửu
  plane motion
  chuyển động phẳng
  plane harmonic motion
  chuyển động điều hoà phẳng
  plano-parallel motion
  chuyển động song phẳng
  proper motion
  chuyển động riêng
  rectilinear motion
  chuyển động thẳng
  relative motion
  chuyển động tương đối
  retarded motion
  chuyển động chậm dần
  retrograde motion
  (thiên văn ) chuyển động ngược
  screw motion
  chuyển động định ốc
  shearing motion
  chuyển động trượt
  simple harmonic motion
  (vật lý ) dao động điều hoà
  steady motion
  chuyển động ổn định
  transient motion
  (cơ học ) chuyển động kéo theo
  turbulent motion
  chuyển động xoáy
  uniform motion
  (cơ học ) chuyển động đều, chuyển động thẳng đều
  uniformly accelerated motion
  (cơ học ) chuyển động tăng dần đều
  uniform circular motion
  (cơ học ) chuyển động tròn đều
  uniformly retarded motion
  (cơ học ) chuyển động chậm dần đều
  uniform speed motion
  (cơ học ) chuyển động đều
  uniformly variable motion
  (cơ học ) chuyển động biến đổi đều
  uniform velocity motion
  (cơ học ) chuyển động thẳng đều
  variable motion
  chuyển động không đều
  variably accelerated motion
  chuyển động có gia tốc thay đổi
  vortex motion
  (cơ học ) chuyển động xoáy
  wave motion
  chuyển động sóng

  Xây dựng

  chuyển vị

  Cơ - Điện tử

  Sự chuyển động, sự vận động, cơ cấu hành trình,hành trình

  Vật lý

  cấu truyền

  Kỹ thuật chung

  cấu truyền động
  sự chuyển động
  air motion [movement]
  sự chuyển động không khí
  backward-and-forward motion
  sự chuyển động tới lui
  compound motion
  sự chuyển động phức hợp
  motion in a space
  sự chuyển động trong không gian
  motion of a particle
  sự chuyển động của hạt
  piston motion
  sự chuyển động của pittông
  reverse motion
  sự chuyển động lùi
  simple harmonic motion
  sự chuyển động điều hòa đơn
  slow motion
  sự chuyển động chậm
  thermal motion
  sự chuyển động nhiệt
  vapour motion
  sự chuyển động hơi
  wave motion
  sự chuyển động sóng
  sự vận động

  Kinh tế

  bản kiến nghị
  substantive motion
  bản kiến nghị chính (trước một hội nghị)
  cử chỉ
  cử động
  dáng đi
  đề nghị trong cuộc họp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X