• /´li:diη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lãnh đạo, sự hướng dẫn, sự dẫn đầu
  Thế lực, ảnh hưởng
  men of light and leading
  những người có uy tín và thế lực

  Tính từ

  Lãnh đạo, hướng dẫn, dẫn đầu
  leading ship
  tàu dẫn đầu
  leading body
  bộ phận lãnh đạo
  Chủ đạo, chính, quan trọng
  leading idea
  ý chủ đạo

  Chuyên ngành

  Ô tô

  dẫn đầu

  Toán & tin

  cách quãng

  Giải thích VN: Khoảng cách giữa các dòng chữ in, đo từ dòng cơ sở này đến dòng cơ sở khác. Đồng nghĩa với line spacing. Thuật ngữ này xuất phát từ công nghệ in chữ bằng cách áp giấy vào con chữ chì, trong đó các thanh dẫn dẹt được đệm vào giữa các hàng của con chữ để tăng thêm khoảng cách giữa các dòng.

  Điện

  sự vượt pha

  Kỹ thuật chung

  chính
  leading information organ
  cơ quan thông tin chính
  leading variable
  biến số chính
  hướng dẫn
  dẫn
  đầu
  đi trước
  gián cách dòng
  quan trọng
  sự dẫn hướng
  sự lãnh đạo

  Giải thích EN: A management function that motivates employees to achieve goals.

  Giải thích VN: Một chức năng quản lý thúc đẩy công nhân nhằm đạt mục tiêu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X