• /ai,dentifi'keiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đồng nhất hoá, sự làm thành đồng nhất
  Sự nhận ra, sự nhận biết sự nhận diện; sự nhận dạng; nét để nhận ra, nét để nhận biết, nét để nhận diện, nét để nhận dạng (người nào, vật gì)
  Giấy tờ chứng minh, chứng minh thư
  Sự phát hiện ra, sự nhận diện ra
  identification of enemy units
  sự phát hiện ra những đơn vị địch
  Sự gắn bó chặt chẽ với; sự gia nhập, sự dự vào
  identification with the party in power
  sự gắn bó chặt chẽ với đảng cầm quyền
  identification with the student movement
  sự gia nhập phong trào học sinh

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự đồng nhất hóa, sự nhận dạng, sự nhận biết, kýhiệu

  Hóa học & vật liệu

  sự đồng nhất hóa

  Toán & tin

  định danh
  identification character
  kí tự định danh
  identification number
  số định danh
  personal identification device
  thiết bị định danh cá nhân
  phép đồng nhất
  sự đồng nhất
  exact identification
  sự đồng nhất vừa đúng

  Xây dựng

  sự đoán biết

  Điện lạnh

  sự định danh

  Đo lường & điều khiển

  sự nhận dạng chức năng truyền tải

  Giải thích EN: A method of finding the transfer function of a system by examining its response to either an impulse or a step-function input.

  Giải thích VN: Một phương pháp tìm chức năng truyền tải của một hệ thống bằng cách kiểm tra sự phản hồi xung lực.

  Kỹ thuật chung

  đồng nhất hóa
  identification code
  mã đồng nhất hóa
  identification map
  ánh xạ đồng nhất hóa
  identification topology
  tôpô đồng nhất hóa
  nhận biết
  Automatic Location Identification (ALI)
  nhận biết vị trí tự động
  customer identification number
  số nhận biết khách hàng
  DOCID (documentidentification)
  sự nhận biết tài liệu
  document identification (DOCID)
  sự nhận biết tài liệu
  exchange identification frame
  khung nhận biết sự trao đổi
  FID (formatidentification)
  sự nhận biết dạng thức
  FID field (formatidentification field)
  trường nhận biết dạng thức
  file identification
  sự nhận biết tập tin
  format identification (PID)
  Sự nhận biết dạng thức
  Format Identification (SNA) (FID)
  Nhận biết khuôn dạng (SNA)
  format identification field (FIDfield)
  trường nhận biết dạng thức
  ID (identification)
  sự nhận biết
  identification (ID)
  sự nhận biết
  identification card
  cạc nhận biết
  Identification of Justification (IJ)
  nhận biết sự hợp lệ
  identification of soils
  sự nhận biết đất
  machine identification
  sự nhận biết máy
  message identification
  sự nhận biết thông báo
  network identification
  sự nhận biết mạng
  network user identification
  sự nhận biết người dùng mạng
  node identification
  sự nhận biết nút
  NUI (networkuser identification)
  sự nhận biết người dùng mạng
  oil spill identification system
  hệ thống nhận biết tràn dầu
  personal identification (PID)
  sự nhận biết cá nhân
  PLD (personalidentification)
  sự nhận biết cá nhân
  road identification sign
  dấu hiệu nhận biết đường
  SSID (subsystemidentification)
  sự nhận biết hệ thống con
  subsystem identification (SSID)
  sự nhận biết hệ thống con
  system identification
  sự nhận biết hệ thống
  nhận dạng
  Advanced Security and Identification Technology (ASIT)
  công nghệ nhận dạng và an toàn tiên tiến
  aircraft identification
  sự nhận dạng máy bay
  Alarm Identification Reporting System (HarrisCorp) (AIRS)
  Hệ thống thông báo nhận dạng cảnh báo (Công ty Harris)
  ANI (automaticnumber identification)
  sự nhận dạng số tự động
  Automated Fingerprint Identification System (AFIS)
  hệ thống nhận dạng dấu vân tay tự động
  Automated Identification System (NCIC) (AIS)
  Hệ thống nhận dạng tự động (NCIC)
  Automatic Identification of Outward Dialling (AIOD)
  nhận dạng tự động quay số gọi ra
  Automatic Identification Technology (AIT)
  công nghệ nhận dạng tự động
  Automatic Localization and Identification (ALI)
  định vị và nhận dạng tự động
  automatic number identification
  nhận dạng số tự động
  automatic number identification (ANI)
  sự nhận dạng tự động
  Automatic Number Identification (ISDN) (ANI)
  nhận dạng số gọi tự động
  automatic number identification-ANI
  sự nhận dạng số tự động
  automatic tool identification
  máy nhận dạng công cụ tự động
  Bearer Identification Code (BIC)
  mã nhận dạng truyền tải
  call identification
  sự nhận dạng cuộc gọi
  Call Identification Line (CIL)
  đường dây nhận dạng cuộc gọi
  Called Station Identification (CED)
  nhận dạng trạm bị gọi
  Called Subscriber Identification (CSI)
  nhận dạng thuê bao bị gọi
  Caller Identification (CID)
  nhận dạng máy chủ gọi
  Calling Device Identification (CDI)
  nhận dạng thiết bị máy chủ gọi
  calling line identification (CLI)
  nhận dạng đường dây gọi
  Calling Line Identification (ISDN,CLASS) (CLID)
  Nhận dạng đường dây chủ gọi (ÍDN, CLASS)
  Calling Line Identification Restriction (CLIR)
  hạn chế nhận dạng đường dây chủ gọi
  Calling Line Identity/Identification (CLI)
  nhận dạng/ nhận dạng đường dây chủ gọi
  Calling Subscriber Identification
  nhận dạng thuê bao chủ gọi
  Carrier Identification Code (CIC)
  mã nhận dạng nhà khai thác
  Carrier Identification Parameter (CIP)
  tham số nhận dạng nhà khai thác
  CLI (callingline identification)
  nhận dạng đường dây gọi
  CLID (callingline identification display)
  sự hiển thị nhận dạng đường gọi
  CLIP (callingline identification presentation)
  sự biểu diễn nhận dạng đường gọi
  CLIR (callingline identification rectification)
  sự chỉnh lại nhận dạng đường dây gọi
  Collection Line Identification (COL)
  nhận dạng đường dây góp
  Connected Line Identification Presentation (COLP)
  mô tả nhận dạng đường dây kết nối
  cycle identification
  sự nhận dạng chu kỳ
  data network identification code (DNIC)
  mã nhận dạng mạng dữ liệu
  Data Network Identification Code (X.121) (DNIC)
  Mã nhận dạng mạng số liệu (X.121)
  data set identification (DSID)
  sự nhận dạng tập dữ liệu
  Dialed Number Identification Service (DNIS)
  dịch vụ nhận dạng số được quay
  dialed number identification service (DNIS)
  dịch vụ nhận dạng số gọi
  digital identification frame
  khung nhận dạng số
  digital identification frame
  mành nhận dạng bằng số
  digital identification frame
  mành nhận dạng digital
  Digital Identification Signal (DIS)
  tín hiệu nhận dạng số
  DNIC (datanetwork identification code)
  mã nhận dạng mạng dữ liệu
  DNIS (dialednumber identification service)
  dịch vụ nhận dạng số đã quay
  DNIS (dialednumber identification service)
  dịch vụ nhận dạng số gọi
  DSID (dataset identification)
  sự nhận dạng tập dữ liệu
  Electronic Filing Identification Number (EFIN)
  số nhận dạng hồ sơ điện tử
  Electronic Transmitter Identification Number (ETIN)
  số nhận dạng máy phát điện tử
  Exchange Identification (EI)
  nhận dạng tổng đài
  Exchange Identification (HDLC) (XID)
  Nhận dạng tổng đài (HDLC)
  exchange identification (XID)
  sự nhận dạng trao đổi
  Facing Identification Mark (FIM)
  dấu nhận dạng
  fault identification
  nhận dạng sự cố
  FID (formatidentification)
  sự nhận dạng khuôn dạng
  FID field (formatidentification field)
  trường nhận dạng khuôn dạng
  file identification
  sự nhận dạng tập tin
  file identification
  sự nhận dạng tệp
  FIM facing Identification Mark
  dấu nhận dạng
  Fingerprint Identification Unit (Sony) (FIU)
  Khối nhận dạng dấu vân tay (Sony)
  flight identification number
  số nhận dạng chuyến bay
  format identification (PID)
  sự nhận dạng khuôn dạng
  format identification field (FIDfield)
  trường nhận dạng khuôn dạng
  function character identification parameter
  tham số nhận dạng kí tự hàm
  Group Identification (GI)
  nhận dạng nhóm
  hidden bar code identification
  sự nhận dạng mã sọc ẩn
  ID (identification)
  sự nhận dạng
  Identification & Authentication (I&A)
  nhận dạng và chứng thực
  identification (ID)
  sự nhận dạng
  identification aid
  phương tiện nhận dạng
  identification beacon
  pha vô tuyến nhận dạng
  identification card reader
  máy đọc thẻ nhận dạng
  identification channel
  đường kênh nhận dạng
  identification character
  ký tự nhận dạng
  identification characters
  các ký tự nhận dạng
  identification code
  mã nhận dạng
  identification device
  chất nhận dạng
  identification division
  phần nhận dạng
  identification equipment
  máy nhận dạng
  identification equipment
  thiết bị nhận dạng
  identification light
  đèn nhận dạng
  identification marking of dimensions
  sự đánh dấu nhận dạng kích thước
  identification number
  số hiệu nhận dạng
  Identification of Character Set (ICS)
  nhận dạng bộ ký tự
  identification of contents
  sự nhận dạng lượng chứa
  identification of sources of interference
  sự nhận dạng các nguồn giao thoa
  identification of sources of interference
  sự nhận dạng các nguồn nhiễu
  identification pips
  các tín hiệu nhận dạng
  identification signal
  tín hiệu nhận dạng
  Identification Transponder (IT)
  bộ chuyển phát nhận dạng
  Incoming Call Identification (ICI)
  nhận dạng cuộc gọi đến
  Incoming Call Line Identification (ICLID)
  nhận dạng đường dây gọi đến
  input/output interrupt identification
  sự nhận dạng ngắt nhập/xuất
  input/output interrupt identification
  sự nhận dạng ngắt ra/vào
  Integrated Automated Fingerprint Identification System (IAFIS)
  hệ thống nhận dạng dấu vân tay tự động tổng hợp
  Interactive Electronic Mail Standard Identification (IEMSI)
  nhận dạng tiêu chuẩn thư điện tử tương tác
  Interstate Identification Index (NCIC) (III)
  Chỉ số nhận dạng giữa các bang (NCICI)
  ISDN Network Identification Code (INIC)
  Mã nhận dạng mạng ISDN
  level identification
  sự nhận dạng mức
  line identification by the work
  sự nhận dạng bởi mạng (lưới viễn thông)
  Local Area Identification or Identity (LAI)
  nhận dạng khu vực cục bộ
  local session identification (LSID)
  sự nhận dạng giao tiếp cục bộ
  Logical Channel Identification (LCI)
  nhận dạng kênh lôgic
  LSID (localsession identification)
  sự nhận dạng giao tiếp cục bộ
  Malicious Call Identification (MCI)
  nhận dạng cuộc gọi có dụng ý xấu
  message identification
  sự nhận dạng thông báo
  Mobile Station Identification Number (MSIN)
  số nhận dạng trạm di động
  Mobile Subscriber Identification Number (MSIN)
  số nhận dạng thuê bao di động
  Mobile Switching Centre Identification (MSCID)
  nhận dạng trung tâm chuyển mạch di động
  Mobile Switching Centre Identification Number (MSCIN)
  mã số nhận dạng trung tâm chuyển mạch di động
  Motional Mobile Station Identification Number (NMSI)
  số nhận dạng trạm di động quốc gia
  Multi-line Caller Identification (MCID)
  nhận dạng người gọi nhiều đường dây
  Network Identification Code (NIC)
  mã nhận dạng mạng
  Network Provider Identification (NPID)
  nhận dạng nhà cung cấp mạng
  Network User Identification (NUI)
  nhận dạng thuê bao (người dùng) mạng
  NID (nationalityidentification digits)
  các chữ số nhận dạng quốc tịch
  Number Identification Presentation (NIP)
  trình diễn nhận dạng mã số
  Numbering Plan Identification (NPI)
  nhận dạng kế hoạch đánh số
  OIDCARD (operatoridentification card)
  thẻ nhận dạng người thao tác
  oil spill identification system
  hệ nhận dạng tràn dầu
  operator identification card (OIDCARD)
  thẻ nhận dạng người thao tác
  Operator Number Identification (ONI)
  nhận dạng số gọi nhà khai thác
  personal identification (PID)
  sự nhận dạng cá nhân
  Personal Identification Code (PIC)
  mã nhận dạng cá nhân
  Personal Identification Number (PIN)
  số nhận dạng cá nhân
  PIC (Personalidentification code)
  mã nhận dạng cá nhân
  PLD (personalidentification)
  sự nhận dạng cá nhân
  Private Data Network Identification Code (PDNIC)
  mã nhận dạng mạng số liệu tư nhân
  process identification
  nhận dạng quá trình
  Process Identification Number (Unix) (PIN)
  Mã số nhận dạng quá trình (Unix)
  Product Set Identification (PSID)
  nhận dạng bộ sản phẩm
  program identification entry
  mục nhận dạng chương trình
  program identification entry
  mục nhập nhận dạng chương trình
  Protocol Identification (PI)
  nhận dạng giao thức
  radar identification
  sự nhận dạng bằng rađa
  Radio Frequency Identification (RFID)
  nhận dạng tần số vô tuyến
  Relative Identification (RID)
  nhận dạng quan hệ
  Remote Defect Identification (RDI)
  nhận dạng khuyết tật từ xa
  Remote Terminal Identification (RTI)
  nhận dạng đầu cuối từ xa
  Residential System Identification (RSID)
  nhận dạng hệ thống dân cư
  Secret Key identification (SKID)
  nhận dạng khóa bí mật
  section identification
  sự nhận dạng mặt cắt
  security identification
  mã nhận dạng an toàn
  selective identification feature
  đặc điểm nhận dạng chọn lọc
  self-identification
  sự tự nhận dạng
  Session identification (SID)
  nhận dạng phiên
  signal identification
  sự nhận dạng tín hiệu
  SSID (subsystemidentification)
  sự nhận dạng hệ thống con
  station identification
  sự nhận dạng đài
  station identification
  sự nhạn dạng trạm
  Station identification [AT&T] (SID)
  Nhận dạng trạm [AT&T]
  Subscriber Personal Identification Number Access (SPINA)
  truy nhập số nhận dạng cá nhân của thuê bao
  Subscriber Personal Identification Number Intercept (SPINI)
  chặn số nhận dạng cá nhân của thuê bao
  subsystem identification (SSID)
  sự nhận dạng hệ thống con
  system identification
  sự nhận dạng hệ thống
  System identification for home systems (SIDF)
  nhận dạng hệ thống cho các hệ thống thường trú
  System identification network (SIN)
  mạng nhận dạng hệ thống
  task identification
  sự nhận dạng công việc
  task identification key (TIK)
  khóa nhận dạng công việc
  Telegram Identification Group (TIG)
  nhóm nhận dạng điện báo
  Telegram identification Group-TIG
  nhóm nhận dạng điện tín
  Terminal Identification (TID)
  nhận dạng đầu cuối
  TIK (taskidentification key)
  khóa nhận dạng công việc
  TIK (taskidentification key)
  khóa nhận dạng tác vụ
  Total Network Identification Code (TNIC)
  mã nhận dạng mạng quá giang
  Tracking Identification Number (TIN)
  theo dõi số nhận dạng
  Transit Centre Identification Code (TCIC)
  mã nhận dạng trung tâm quá giang
  Transmitting Subscriber Identification (TSI)
  nhận dạng thuê bao phát
  UID (useridentification)
  sự nhận dạng người dùng
  Unequipped Circuit Identification Code (UCIC)
  mã nhận dạng mạch không được trang bị
  user identification (UID)
  sự nhận dạng người dùng
  User Identification Code (UIC)
  mã nhận dạng người sử dụng
  Virtual Channel Identification (VCI)
  nhận dạng kênh ảo
  welder identification
  sự nhận dạng máy hàn
  XLD (exchangeidentification)
  sự nhận dạng trao đổi
  sự định nghĩa
  sự nhận biết
  DOCID (documentidentification)
  sự nhận biết tài liệu
  document identification (DOCID)
  sự nhận biết tài liệu
  FID (formatidentification)
  sự nhận biết dạng thức
  file identification
  sự nhận biết tập tin
  format identification (PID)
  sự nhận biết dạng thức
  identification of soils
  sự nhận biết đất
  machine identification
  sự nhận biết máy
  message identification
  sự nhận biết thông báo
  network identification
  sự nhận biết mạng
  network user identification
  sự nhận biết người dùng mạng
  node identification
  sự nhận biết nút
  NUI (networkuser identification)
  sự nhận biết người dùng mạng
  personal identification (PID)
  sự nhận biết cá nhân
  PLD (personalidentification)
  sự nhận biết cá nhân
  SSID (subsystemidentification)
  sự nhận biết hệ thống con
  subsystem identification (SSID)
  sự nhận biết hệ thống con
  system identification
  sự nhận biết hệ thống
  sự nhận dạng
  aircraft identification
  sự nhận dạng máy bay
  ANI (automaticnumber identification)
  sự nhận dạng số tự động
  automatic number identification (ANI)
  sự nhận dạng tự động
  automatic number identification-ANI
  sự nhận dạng số tự động
  call identification
  sự nhận dạng cuộc gọi
  cycle identification
  sự nhận dạng chu kỳ
  data set identification (DSID)
  sự nhận dạng tập dữ liệu
  DSID (dataset identification)
  sự nhận dạng tập dữ liệu
  exchange identification (XID)
  sự nhận dạng trao đổi
  FID (formatidentification)
  sự nhận dạng khuôn dạng
  file identification
  sự nhận dạng tập tin
  file identification
  sự nhận dạng tệp
  format identification (PID)
  sự nhận dạng khuôn dạng
  hidden bar code identification
  sự nhận dạng mã sọc ẩn
  identification of contents
  sự nhận dạng lượng chứa
  identification of sources of interference
  sự nhận dạng các nguồn giao thoa
  identification of sources of interference
  sự nhận dạng các nguồn nhiễu
  input/output interrupt identification
  sự nhận dạng ngắt nhập/xuất
  input/output interrupt identification
  sự nhận dạng ngắt ra/vào
  level identification
  sự nhận dạng mức
  line identification by the work
  sự nhận dạng bởi mạng (lưới viễn thông)
  local session identification (LSID)
  sự nhận dạng giao tiếp cục bộ
  LSID (localsession identification)
  sự nhận dạng giao tiếp cục bộ
  message identification
  sự nhận dạng thông báo
  personal identification (PID)
  sự nhận dạng cá nhân
  PLD (personalidentification)
  sự nhận dạng cá nhân
  radar identification
  sự nhận dạng bằng rađa
  section identification
  sự nhận dạng mặt cắt
  signal identification
  sự nhận dạng tín hiệu
  SSID (subsystemidentification)
  sự nhận dạng hệ thống con
  station identification
  sự nhận dạng đài
  station identification
  sự nhạn dạng trạm
  subsystem identification (SSID)
  sự nhận dạng hệ thống con
  system identification
  sự nhận dạng hệ thống
  task identification
  sự nhận dạng công việc
  UID (useridentification)
  sự nhận dạng người dùng
  user identification (UID)
  sự nhận dạng người dùng
  welder identification
  sự nhận dạng máy hàn
  XLD (exchangeidentification)
  sự nhận dạng trao đổi
  sự phát hiện
  sự xác định
  identification of seams
  sự xác định các vỉa

  Kinh tế

  chứng minh thư
  giám định hàng hóa
  identification of goods
  sự giám định hàng hóa
  giấy chứng minh nhân dân
  phân loại
  sự nhận ra
  brand identification
  sự nhận ra nhãn hiệu
  identification of goods
  sự nhận ra hàng hóa
  thẻ căn cước
  xác nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X