• /´hiə¸sei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tin đồn, lời đồn
  to have something by hearsay
  biết cái gì do nghe đồn

  Định ngữ

  Dựa vào tin đồn, do nghe đồn
  hearsay evidence
  chứng cớ dựa vào lời nghe đồn


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X