• /ri'pɔ:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bản báo cáo, bản tường thuật; biên bản
  to give a report on...
  báo cáo về...
  to make a report
  làm một bản báo cáo; làm biên bản
  Bản tin, bản dự báo; phiếu thành tích học tập (hằng tháng hoặc từng học kỳ của học sinh)
  weather report
  bản dự báo thời tiết
  Tin đồn, người ta nói; một mẩu chuyện tầm phào
  the report goes that...; the report has it that...
  có tin đồn rằng..., người ta nói rằng
  Tiếng tăm, danh tiếng
  a man of good report
  một người có danh tiếng
  Tiếng nổ (súng...)
  the report of a gun
  tiếng súng nổ

  Ngoại động từ

  Kể lại, nói lại, thuật lại
  to report someone's words
  nói lại lời của ai
  to report a meeting
  thuật lại buổi mít tinh
  Báo cáo, tường trình
  to report on (upon) something
  báo cáo (tường trình) về vấn đề gì
  Viết phóng sự (về vấn đề gì)
  to report for a broadcast
  viết phóng sự cho đài phát thanh
  to report for a newspaper
  viết phóng sự cho một tờ báo
  Đồn, đưa tin, nói về (ai), phát biểu về (ai)
  it is reported that
  người ta đồn rằng
  to be well reported of
  được tiếng tốt, được mọi người khen nhiều
  Báo, trình báo, tố cáo, tố giác
  to report an accident to the police
  trình báo công an một tai nạn
  to report someone to the police
  tố giác ai với công an, trình báo ai với công an

  Cấu trúc từ

  to report onself
  trình diện (sau một thời gian vắng)
  to report onself to someone
  trình diện với ai
  to report work
  đến nhận công tác (sau khi xin được việc)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tờ trình

  Toán & tin

  báo cáo, tường trình

  Điện

  biên bảo

  Kỹ thuật chung

  báo cáo khoa học

  Giải thích VN: Trong quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một ấn phẩm đầu ra, thường được định khuôn thức bằng các số trang và các tiêu đề. Với hầu hết các chương trình, báo cáo có thể bao gồm các trường tính toán, các tổng số trung gian, các tổng số, các giá trị trung bình, và các giá trị khác được tính ra từ dữ liệu.

  biên bản
  acceptance report
  biên bản nghiệm thu
  cargo outturn report
  biên bản dỡ hàng
  completion report
  biên bản hoàn công
  Financial Operating Report
  biên bản quản lý tài chính
  technical inspection report
  biên bản kiểm tra kỹ thuật
  test report
  biên bản thí nghiệm
  test report
  biên bản thử nghiệm
  hồ sơ
  bản báo cáo
  thông báo
  report to the port authorities
  thông báo cho nhà chức trách cảng
  tường trình

  Giải thích VN: Trong quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một ấn phẩm đầu ra, thường được định khuôn thức bằng các số trang và các tiêu đề. Với hầu hết các chương trình, báo cáo có thể bao gồm các trường tính toán, các tổng số trung gian, các tổng số, các giá trị trung bình, và các giá trị khác được tính ra từ dữ liệu.

  annual report
  tường trình hàng năm
  event report
  tường trình sự kiện
  print report
  in tường trình

  Kinh tế

  bài phóng sự (báo chí)
  bản báo cáo
  bản tin
  báo cáo
  biên bản (hội nghị)
  đưa tin
  thông báo
  credit report
  thông báo về mức tín dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X