• /´houldiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cầm, sự nắm; cách cầm, cách nắm
  Ruộng đất; tài sản
  small holdings
  những mảnh ruộng nhỏ (sở hữu hoặc phát canh)
  Cổ phần
  holdings in a business company
  cổ phần trong một công ty kinh doanh

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự nắm giữ

  Kỹ thuật chung

  cổ phần
  holding company
  công ty (góp) cổ phàn
  Regional Bell Holding Company (RBHC)
  Công ty cổ phần (mẹ) Bell khu vực
  Regional Holding Company (RHC)
  công ty cổ phần mẹ khu vực
  hơi thủy tinh
  mẫu chờ bay
  sự cách ly
  sự chờ
  sự dính
  sự giữ lại
  tài sản

  Kinh tế

  chấp hữu
  nắm giữ
  nông trại nhỏ
  sự chấp hữu
  sự bảo dưỡng
  can holding
  sự bảo dưỡng ấn định cho đồ hộp
  sự cầm
  sự duy trì
  sự giữ
  sự nắm
  sự nắm giữ
  tiểu nông trang

  Địa chất

  sự chống giữ, sự chống đỡ, sự duy trì

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X