• /ɪˈsteɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tài sản, di sản
  Bất động sản, ruộng đất
  Đẳng cấp
  the third estate
  đẳng cấp thứ ba ( Pháp)
  fourth estate
  (đùa cợt) giới báo chí
  (từ cổ,nghĩa cổ) hoàn cảnh, tình trạng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tài sản
  personal estate
  động sản
  real estate
  bất động sản


  Xây dựng

  đất xây dựng

  Kỹ thuật chung

  bất động sản
  real estate
  bất động sản
  Regulations, Land use and real estate
  quy chế sử dụng đất và bất động sản
  đất đai

  Kinh tế

  bất động sản
  aquity REIT (realestate investment)
  quỹ ủy thác đầu tư bất động sản có góp vốn
  estate accounting
  tài khoản bất động sản
  estate agent
  người môi giới bất động sản
  estate agent
  người quản lý bất động sản
  estate agent
  người quản lý bất động sản (ruộng đất, nhà cửa)
  estate tax
  thuế bất động sản
  investment interim real estate
  đầu tư bất động sản
  real estate broker
  người quản lý bất động sản
  real estate investment trust
  công ty ủy thác đầu tư vào bất động sản
  real estate tax
  thuế bất động sản
  real-estate agency
  phòng bất động sản
  real-estate agent
  người môi giới bất động sản
  real-estate investments
  đầu tư vào bất động sản
  real-estate leasing
  nghiệp vụ cho thuê bất động sản
  real-estate mortgage
  thế chấp bất động sản
  real-estate mortgage bonds
  trái phiếu thế chấp bất động sản
  real-estate transfer tax
  thuế chuyển nhượng bất động sản
  rent on real estate
  tiền thuê bất động sản
  residuary estate
  bất động sản thặng dư
  return on real estate
  tiền lãi từ việc buôn bán bất động sản
  return on real estate
  tiền lời, thu nhập trên bất động sản
  seizure of real estate
  sự sai áp bất động sản
  seizure of real estate
  sự tịch biên bất động sản
  taxable estate
  tài sản (bất động sản) có thuế
  unmortgaged estate
  bất động sản chưa thế chấp
  đẳng cấp
  di sản
  địa vị
  đồn điền
  estate economy
  nền kinh tế đồn điền
  giai cấp xã hội
  ruộng đất
  estate agent
  người mua bán tài sản, ruộng đất
  estate agent
  người quản lý bất động sản (ruộng đất, nhà cửa)
  estate economy
  nền kinh tế ruộng đất
  estate economy
  nền kinh tế ruộng đất (của nước nông nghiệp...)
  estate manager
  người quản lý ruộng đất
  tài sản
  thân phận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X