• /pə'zeʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quyền sở hữu; sự chiếm hữu
  to be in possession in of
  có, có quyền sở hữu
  in the possession of somebody
  thuộc quyền sở hữu của ai
  Vật sở hữu; tài sản, của cải
  my personal possession
  của cải riêng của tôi
  Thuộc địa
  French possession
  thuộc địa Pháp

  Cấu trúc từ

  in possession (of something)
  khống chế; sống trong cái gì
  take possession (of something)
  chiếm lấy

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự sở hữu; (toán kinh tế ) tài sản; chế độ sở hữu

  Điện tử & viễn thông

  sở hữu

  Kỹ thuật chung

  tài sản

  Kinh tế

  của cải
  quyền sở hữu
  quyền sử dụng
  sự chấp hữu
  naked possession
  sự chấp hữu thực tế
  sự chiếm hữu
  incorporeal possession
  sự chiếm hữu vô hình
  sự có
  sự sở hữu
  tài sản
  trạng thái sở hữu
  vật sở hữu
  việc chiếm hữu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X