• /'bizinis/

  Thông dụng

  Cách viết khác biz

  Danh từ

  Việc buôn bán, việc kinh doanh, việc thương mại
  to do business with somebody
  buôn bán với ai
  to go into business
  đi vào con đường kinh doanh
  Công tác, nghề nghiệp; công việc, nhiệm vụ việc phải làm
  Teacher's business
  Công việc của giáo viên
  to make it one's business to do something
  coi nhiệm vụ của mình là phải làm cái gì
  to get (come) to business
  bắt tay vào công việc
  Quyền
  you have no business to do that
  anh không có quyền làm như vậy
  Việc khó khăn
  what a business it is to meet you!
  gặp anh là cả một việc khó khăn!
  Vấn đề; quá trình diễn biến
  to be sick of the whole business
  chán ngấy với việc này rồi
  Vấn đề trong chương trình nghị sự
  the business of the day
  chương trình nghị sự
  Sự giao dịch
  man of business
  người thay đổi để giao dịch
  (thông tục) phần có tác dụng thực tế (của cái gì)
  Cách diễn xuất trên sân khấu
  Tình trạng bận rộn

  Cấu trúc từ

  to be out of business
  vỡ nợ, phá sản
  business is business
  công việc là công việc, quân pháp bất vị thân
  to do big business
  buôn bán lớn
  to do somebody's business; to do the business for somebody
  giết ai
  Everybody's business is nobody's business
  (tục ngữ) lắm sãi không ai đóng cửa chùa
  go about your business!
  Xem hãy tự lo liệu công việc của anh
  good business!
  (thông tục) rất tốt! tuyệt! cừ thật!
  to mean business
  thực sự có ý định (chứ không nói đùa))
  business as usual
  mọi việc đâu sẽ vào đấy
  the business end of sth
  bộ phận chủ yếu thực hiện chức năng chủ yếu của cái gì
  to get down to business
  bắt tay vào việc cần làm
  to send sb about his business
  tống khứ, đuổi thẳng cánh

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  việc kinh doanh
  việc buôn bán

  Toán & tin

  kinh doanh thương mại

  Xây dựng

  sự kinh doanh

  Kỹ thuật chung

  công việc
  Business and information Modeling (BIM)
  mô hình hóa thông tin và công việc kinh doanh
  transaction business, action
  công việc kinh doanh
  nghề nghiệp
  ống lót khoan

  Kinh tế

  chức nghiệp
  chức vụ
  công tác
  business consideration
  thù lao công tác
  business travel
  sự đi công tác
  on business
  để phục vụ công tác
  travel on official business
  chuyến đi công tác
  công việc
  business interruption insurance
  bảo hiểm chuyên gián đoạn công việc làm ăn
  business routine
  công việc thường ngày
  commercial business
  công việc thương mại
  consignment business
  công việc gửi bán
  land office business
  công việc làm ăn phát đạt
  miscellaneous business
  công việc linh tinh
  one-man business
  công việc làm ăn độc một người
  outstanding business
  công việc chưa hoàn thành
  resume the business
  bắt đầu lại, khôi phục công việc kinh doanh
  smooth running of business
  sự nhạy đều công việc
  smooth running of business (the...)
  sự chạy đều công việc
  công việc doanh
  công việc kinh doanh
  resume the business
  bắt đầu lại, khôi phục công việc kinh doanh
  công việc phải làm
  cửa hiệu
  mail-order business
  cửa hiệu bán hàng qua thư tín
  doanh nghiệp
  account of business
  tài khoản doanh nghiệp
  ambulatory business
  doanh nghiệp lưu động
  big business
  doanh nghiệp lớn (có tính chất độc quyền)
  big business
  giới đại doanh nghiệp
  Business Application Language
  ngôn ngữ (lập trình) ứng dụng trong doanh nghiệp
  business asset swap
  hoán đổi tài sản doanh nghiệp
  business barometers
  phong vũ biểu doanh nghiệp
  business cost
  phí tổn doanh nghiệp
  business creation
  sự lập doanh nghiệp
  business decision
  quyết định doanh nghiệp
  business department
  phòng doanh nghiệp
  Business Education Council
  Hội đồng Giáo dục Doanh nghiệp (Anh)
  business guide
  chỉ nam doanh nghiệp
  business guild
  đoàn thuế doanh nghiệp
  business guild
  hội doanh nghiệp
  business income
  thu nhập doanh nghiệp
  business income tax
  thuế thu nhập doanh nghiệp
  business items
  hạng mục doanh nghiệp
  business logistics
  hậu cần doanh nghiệp
  business manager
  giám đốc doanh nghiệp
  business manager
  nhà quản lý doanh nghiệp
  business motive
  động cơ doanh nghiệp
  business premises policy
  đơn bảo hiểm cơ ngơi của doanh nghiệp
  business premises policy
  đơn bảo hiểm cơ ngơi doanh nghiệp
  business profit tax
  thuế doanh nghiệp
  business receipt
  thu nhập doanh nghiệp
  business report
  báo cáo doanh nghiệp
  business research
  điều tra tình hình doanh nghiệp
  business results
  thành tích doanh nghiệp
  business risk
  rủi ro doanh nghiệp
  business training
  đào tạo doanh nghiệp
  business training
  huấn luyện doanh nghiệp
  business unit
  đơn vị doanh nghiệp
  business-to-business
  doanh nghiệp tới doanh nghiệp
  business-to-consumer
  doanh nghiệp tới người tiêu dùng
  chart of business
  biểu đồ doanh nghiệp
  corporate business results
  thành tích doanh nghiệp công ty
  cyclical business
  doanh nghiệp theo chu kỳ
  expansion of business
  sự khuếch trương doanh nghiệp
  family business
  doanh nghiệp gia đình
  government business enterprises
  các doanh nghiệp Nhà nước
  healthy business
  doanh nghiệp khoẻ mạnh (về tài chính)
  healthy business
  doanh nghiệp khỏe mạnh (về tài chính)
  horizontal business
  doanh nghiệp hàng ngang
  indirect business tax
  thuế doanh nghiệp gián tiếp
  interruption of business
  đình chỉ doanh nghiệp
  investment banking (securities) business
  doanh nghiệp nghiệp vụ ngân hàng đầu tư
  investment grant to private business
  trợ cấp đầu tư cho doanh nghiệp tư nhân
  items of business
  hạng mục doanh nghiệp
  multibillion business
  doanh nghiệp bạc tỉ
  natural business years
  niên độ doanh nghiệp bình thường
  nature of business
  tính chất doanh nghiệp
  non-business expenditure
  chi tiêu phi doanh nghiệp
  non-business expenditure
  chỉ tiêu phi doanh nghiệp
  one-man business
  doanh nghiệp một người, doanh nghiệp một chủ
  oneman business
  doanh nghiệp một chủ
  oneman business
  doanh nghiệp một người
  private business
  doanh nghiệp tư nhân
  proceeds of business
  số thu doanh nghiệp
  seat of business
  trụ sở doanh nghiệp
  setting up of a business
  sự thành lập doanh nghiệp
  sink money into a new business
  đầu tư tiền vào một doanh nghiệp mới
  Small Business Administration
  cục quản lý các doanh nghiệp nhỏ
  Small business Investment Company
  công ty Đầu tư Doanh nghiệp nhỏ
  statement of business (operation)
  bản báo cáo của doanh nghiệp
  take over a business (to..)
  tiếp tục một doanh nghiệp
  take over business
  tiếp tục một doanh nghiệp
  tax on business
  thuế doanh nghiệp
  temporary business
  doanh nghiệp tạm thời
  unified business rate
  suất thuế doanh nghiệp thống nhất
  vertical business combination
  sự hợp nhất doanh nghiệp theo hàng dọc
  wind up a business
  giải thể một doanh nghiệp
  wind up a business (to...)
  giải thể một doanh nghiệp
  doanh nghiệp/ công việc kinh doanh/ vấn đề
  hãng
  business bank
  ngân hàng thương mại
  business firm
  hãng buôn
  business house
  hãng buôn
  business items
  hạng mục doanh nghiệp
  business unit
  cửa hàng
  grocery business
  cửa hàng kinh doanh tạp phẩm
  horizontal business
  doanh nghiệp hàng ngang
  horizontal business
  hãng theo hệ thống ngang
  house of business
  hãng buôn
  investment banking (securities) business
  doanh nghiệp nghiệp vụ ngân hàng đầu tư
  items of business
  hạng mục doanh nghiệp
  mail-order business
  cửa hiệu bán hàng qua thư tín
  mail-order business
  nghề bán hàng qua thư tín
  sell out one's business
  bán (tống) cửa hàng
  sell out one's business [[]] (to...)
  bán (tống) cửa hàng
  special line of business
  ngành mặt hàng chuyên doanh
  vertical business combination
  sự hợp nhất doanh nghiệp theo hàng dọc
  nghiệp vụ
  active conduct of business
  hoạt động nghiệp vụ
  arbitrage business
  nghiệp vụ đầu cơ hối đoái
  business audit
  thẩm tra nghiệp vụ
  business contact
  quan hệ nghiệp vụ
  business cooperation
  hợp tác nghiệp vụ
  business data
  tư liệu nghiệp vụ
  business diary
  nhật ký nghiệp vụ
  business events
  nghiệp vụ xí nghiệp
  business field
  phạm vi nghiệp vụ
  business fund
  quỹ nghiệp vụ
  business of broker
  nghiệp vụ môi giới
  business of producing
  nghiệp vụ sản xuất
  business personnel
  nhân viên nghiệp vụ
  business prospects
  triển vọng nghiệp vụ
  business separation
  sự chia cắt nghiệp vụ
  business solvency
  năng lực trả nợ nghiệp vụ
  business status
  tình hình nghiệp vụ
  charter business
  nghiệp vụ thuê tàu
  export business
  nghiệp vụ xuất khẩu
  investment banking (securities) business
  doanh nghiệp nghiệp vụ ngân hàng đầu tư
  line of business
  phạm vi nghiệp vụ
  main business line
  nghiệp vụ chủ yếu
  money-lending business
  nghiệp vụ cho vay
  ordinary business
  nghiệp vụ thông thường
  overseas business
  nghiệp vụ hải ngoại
  regular business
  nghiệp vụ bình thường
  regular business
  nghiệp vụ bình thường, việc làm ăn ổn định
  securities business agent
  người đại lý nghiệp vụ chứng khoán
  securities fiduciary business
  nghiệp vụ đại lý mua bán chứng khoán
  trust business
  nghiệp vụ tín thác
  nhà kinh doanh
  business men (businessmen)
  các nhà kinh doanh
  sự kiện
  tiện
  business deposit
  tiền gửi thương nghiệp (tiền gửi kinh doanh)
  business practice
  thực tiễn thương nghiệp
  business transaction velocity
  tốc độ lưu thông tiền tệ trong thương mại
  marginal business
  người vay tiền biên tế
  ready money business
  buôn bán tiền mặt
  short time business credit
  tín dụng ngắn hạn tiền mặt
  sink money into a new business
  đầu tư tiền vào một doanh nghiệp mới
  thương điếm
  thương nghiệp
  business ailment
  bệnh thái thương nghiệp
  business application
  ứng dụng thương nghiệp
  business approach
  nghiên cứu thương nghiệp
  business capital
  vốn thương nghiệp
  business college
  học viện thương nghiệp
  business condition
  tình trạng thương nghiệp
  business dealing
  hành vi thương nghiệp
  business deposit
  tiền gửi thương nghiệp (tiền gửi kinh doanh)
  business equipment
  thiết bị thương nghiệp
  business formation
  sự hình thành công thương nghiệp
  business intelligence
  tình báo thương nghiệp
  business material
  tư liệu thương nghiệp
  business movement
  hoạt động thương nghiệp
  business practice
  quán lệ thương nghiệp
  business practice
  thực tiễn thương nghiệp
  business regulation
  điều lệ thương nghiệp
  business speculation
  đầu cơ thương nghiệp
  business survey
  sự khảo sát thương nghiệp
  business tax
  thuế thương nghiệp
  business tenancy
  sự thuê mướn trong thương nghiệp
  business traffic
  vận tải thương nghiệp
  business transfer payments
  sự chi trả chuyển nhượng công thương nghiệp
  index of business
  chỉ số thương nghiệp
  private business
  công thương nghiệp tư doanh
  trách nhiệm
  vấn đề
  việc
  business address
  địa chỉ nơi làm việc
  business day
  ngày làm việc
  business days
  ngày làm việc
  business interruption insurance
  bảo hiểm chuyên gián đoạn công việc làm ăn
  business is dad
  việc buôn bán ế ẩm
  business lunch
  bữa ăn trưa bàn việc làm ăn
  business routine
  công việc thường ngày
  buying in retail business
  việc mua của người bán lẻ
  commercial business
  công việc thương mại
  consignment business
  công việc gửi bán
  consignment business
  việc mua bán ủy thác
  funny business
  việc (giao dịch) bất chính
  futures business
  việc mua bán có kỳ hạn
  land office business
  công việc làm ăn phát đạt
  land office business
  việc làm ăn trôi chảy
  lucrative business
  việc kinh doanh có lãi
  lucrative business
  việc làm ăn sinh lợi
  miscellaneous business
  công việc linh tinh
  money making business
  việc làm ăn có lãi
  multibillion business
  việc làm ăn bạc tỉ
  multimillion business
  việc làm ăn bạc triệu
  non business days
  ngày không làm việc
  non-recurring business
  việc làm ăn không thường xuyên
  one-man business
  công việc làm ăn độc một người
  out of business
  ngoài giờ làm việc
  outstanding business
  công việc chưa hoàn thành
  outstanding business
  việc mua bán chưa ký kết
  profitable business
  việc làm ăn có lời
  profitless business
  việc kinh doanh không có lời
  regular business
  nghiệp vụ bình thường, việc làm ăn ổn định
  regular business
  việc làm ăn cố định
  resume the business
  bắt đầu lại, khôi phục công việc kinh doanh
  retail business
  việc buôn bán lẻ
  retail business
  việc kinh doanh lẻ
  shaky business
  việc kinh doanh suy sụp
  smooth running of business
  sự nhạy đều công việc
  smooth running of business (the...)
  sự chạy đều công việc
  talk business
  nói việc làm ăn
  talk business (to...)
  nói việc làm ăn
  việc làm
  business interruption insurance
  bảo hiểm chuyên gián đoạn công việc làm ăn
  business lunch
  bữa ăn trưa bàn việc làm ăn
  land office business
  công việc làm ăn phát đạt
  land office business
  việc làm ăn trôi chảy
  lucrative business
  việc làm ăn sinh lợi
  money making business
  việc làm ăn có lãi
  multibillion business
  việc làm ăn bạc tỉ
  multimillion business
  việc làm ăn bạc triệu
  non-recurring business
  việc làm ăn không thường xuyên
  one-man business
  công việc làm ăn độc một người
  profitable business
  việc làm ăn có lời
  regular business
  nghiệp vụ bình thường, việc làm ăn ổn định
  regular business
  việc làm ăn cố định
  talk business
  nói việc làm ăn
  talk business (to...)
  nói việc làm ăn
  xí nghiệp
  big business
  đại xí nghiệp
  business automation
  tự động hóa xí nghiệp
  business background
  bối cảnh xí nghiệp
  business budget
  ngân sách xí nghiệp
  business combination
  sáp nhập xí nghiệp
  business combination
  sự nhập chung các xí nghiệp
  business corporation
  tập đoàn xí nghiệp
  business democratization
  dân chủ hóa xí nghiệp
  business environment risk index
  chỉ số rủi ro môi trường xí nghiệp
  business events
  nghiệp vụ xí nghiệp
  business failure
  sự phá sản xí nghiệp
  business farming
  nông nghiệp xí nghiệp hóa
  business finance
  quản lý tài chính xí nghiệp
  business fund
  quỹ xí nghiệp
  business giant
  xí nghiệp khổng lồ
  business group
  tập đoàn xí nghiệp
  business institution
  cơ quan xí nghiệp
  business investment
  đầu tư xí nghiệp
  business location
  địa điểm xí nghiệp
  business management
  quản lý xí nghiệp
  business market
  thị trường xí nghiệp
  business mind
  tinh thần xí nghiệp
  business of good standing
  xí nghiệp có uy tín
  business promotion
  sáng lập xí nghiệp
  Business Round Table
  Hội nghị Bàn tròn Xí nghiệp
  business stability
  sự ổn định xí nghiệp
  business status
  tình hình xí nghiệp
  business tycoon
  ông trùm xí nghiệp
  business wealth
  tài sản xí nghiệp
  census of business
  điều tra xí nghiệp
  integrated of business
  sự sáp nhập xí nghiệp
  marketing for business achievement
  tiếp thị cho sự thành công của xí nghiệp
  mega business
  xí nghiệp khổng lồ
  mega business
  xí nghiệp siêu đại
  merchandizing business
  xí nghiệp thương mại
  nurse a business
  dày công quản lý một xí nghiệp
  office of Business Affairs
  Cục sự vụ Xí nghiệp (của Bộ tài chánh)
  Office of Business Liaison
  Cục liên lạc xí nghiệp (của Bộ Thương Mại)
  one-man business
  xí nghiệp một người (tự đảm trách)
  one-man business
  xí nghiệp độc tư cá nhân
  owner of a business
  chủ xí nghiệp
  post-business society
  xã hội hậu xí nghiệp
  small business (es)
  xí nghiệp nhỏ
  Small business Administration
  Cục Quản lý Xí nghiệp nhỏ
  Small Business Administration
  Cục quản quản lý Xí nghiệp nhỏ
  tax cut for business and enterprise
  giảm thuế cho xí nghiệp
  trust business
  xí nghiệp tín thác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X