• /mai´nɔriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần ít; thiểu số
  Tộc người thiểu số
  struggle of ethnic minorities
  cuộc đấu tranh của các tộc người thiểu số
  Tuổi vị thành niên

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thiểu số

  Kỹ thuật chung

  hạt tải phụ

  Kinh tế

  thiểu số
  minority control
  sự kiểm soát của thiểu số
  minority group
  nhóm thiểu số
  minority holding
  cổ quyền thiểu số
  minority interest
  bảo hộ thiểu số
  minority interest
  quyền lợi thiểu số
  minority interests
  cổ quyền thiểu số
  minority interests
  quyền lợi thiểu số
  minority investment
  đầu tư thiểu số
  minority protection
  các cổ đông thiểu số
  minority protection
  quyền lợi thiểu số
  minority shareholder
  cổ đông thiểu số
  minority shares
  cổ phiếu thiểu số
  minority stock
  cổ phần thiểu số
  minority union
  công đoàn phái thiểu số
  right of the minority shareholders
  quyền cổ đông thiểu số

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X