• /'ʃeə,houldə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người có cổ phần; cổ đông

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cổ đông
  Shareholder Value Added (SVA)
  cổ đông giá trị gia tăng

  Kinh tế

  cổ đông
  controlling shareholder
  cổ đông đa số
  dummy shareholder
  cổ đông mạo danh
  leading shareholder
  cổ đông chính
  leading shareholder
  cổ đông lớn
  majority shareholder
  cổ đông đa số
  majority shareholder
  người cổ đông đa số
  minority shareholder
  cổ đông thiểu số
  nominee shareholder
  cổ đông đại biểu đứng tên
  nominee shareholder
  cổ đông đứng tên
  preference shareholder
  cổ đông ưu tiên
  preference stock shareholder
  cổ đông cổ phần ưu tiên
  principal shareholder
  cổ đông chính
  principal shareholder
  cổ động chính
  private shareholder
  cổ đông tư nhân
  registered shareholder
  cổ đông đăng ký
  safeguard the interests of shareholder
  bảo hộ quyền lợi của các cổ đông
  small shareholder
  cổ đông nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X