• Đo lường & điều khiển

    điều khiển khống chế quy trình

    Giải thích EN: A priority system that allows one controller to override another when the process requires it. Giải thích VN: Một hệ thống ưu tiên cho phép một hệ thống điều khiển khống chế được hệ thống khác khi quy trình yêu cầu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X