• Hóa học & vật liệu

  chỉ số tính năng (để phân loại xăng máy bay)

  Kỹ thuật chung

  số octan hiển thi

  Giải thích EN: Any of the number values over 100 in the octane scale that indicate the antiknock values of a motor (aviation) fuel. Giải thích VN: Bất kỳ một số giá trị nào trên 100 trong cân ốc tan thể hiện các giá trị của dầu chạy máy.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X