• /pə'və:ʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xuyên tạc (thay đổi cái gì từ đúng thành sai, làm sai); sự bóp méo (dạng xuyên tạc của cái gì)
  the perversion of the evidence to suit powerful interests
  sự xuyên tạc chứng cớ cho phù hợp với lợi ích của kẻ quyền thế
  her account was a perversion of the truth
  bài tường thuật của cô ta là một cách bóp méo sự thật
  Sự hư hỏng, sự lầm lạc; sự trụy lạc
  the perversion of normal desires
  sự lầm lạc của các ham muốn bình thường
  the sexual perversion
  sự trụy lạc giới tính, sự loạn dâm

  Chuyên ngành

  Y học

  đồi trụy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X